Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 25.08.2016г.,(четвъртък) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, кандидатстване на община Минерални бани със заявление за подпомагане по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съгласно заповед № РД09-552/02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, даване на съгласие за приемане на дарение под формата на парични средства в полза на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


3. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2016 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, определяне на концесионер във връзка с проведена открита процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление, поддържане и експлоатация на водоем, находящ се в местността „Инан бунар” в землището на с. Татарево, община Минерални бани”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, отдаване под наем на общински публични имоти – язовири на територията на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


6. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помищи.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

7. Текущи.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития