Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Единадесето редовно заседание на 15.07.2016г.,(петък) от 15:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на Програма за развитие на туризма в община Минерални бани 2016-2017 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, удължаване срока на предоставен временен безлихвен заем на бюджета на община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4.Докладна записка относно, ползването на дървесина в общинските горски територии през 2016 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5.Докладна записка относно, утвърждаване на средна брутна работна заплата за служителите в ОП „Общинско горско стопанство Бряст лес” с. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

6.Докладна записка относно, отмяна на Решение № 197 от 20.05.2016 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

7.Докладна записка относно, одобряване на ПУП-ПР на част от кв. 4 по плана на с. Боян Ботево.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
8.Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани


9.Докладна записка относно, годишния отчет за състоянието на ОС от нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 2015г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10.Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2016 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11.Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища общинска собственост.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12.Докладна записка относно, прекратяване действието на Разрешително за водовземане от минерална вода за обект „Винарска изба с дестилерия и хотел” към „ИВКОМ ТРЕЙД” ЕООД - с. Труд, обл. Пловдив.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

13.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 14.07.2016г. /четвъртък / от 10:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;

На 14.07.2016г. /четвъртък/ от 10:30 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 14.07.2016г. /четвъртък/ от 11:00 часа

- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития