Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Десето редовно заседание на 24.06.2016г.,(петък) от 15:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, откриване на процедура за финансово оздравяване на община Минерални бани.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

2. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2016 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, откриване на процедура за избор на оператор за възлагане поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите, представляващи публична общинска собственост.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 23.06.2016г. /четвъртък / от 10:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;

На 23.06.2016г. /четвъртък/ от 10:30 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития