Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Девето редовно заседание на 14.06.2016г.,(вторник) от 10:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане счетоводния отчет на „Стройкомерс” ЕООД за 2015 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, приемане Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в Община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4.Докладна записка относно, мотивирано предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия на водоеми – публична общинса собственост.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 109 от 19.02.2016 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

6.Докладна записка относно, отмяна на Решение № 195 от 20.05.2016 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

7. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани


8. Докладна записка относно, одобряване на ПУП – ПУР и ПР на част от кв. 19 и 19а по плана на с. Татарево.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, обявяване от публична в частна общинска собственост.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:


На 13.06.2016г. /понеделник / от 10:00 часа

- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани


На 13.06.2016г. /понеделник / от 10:30 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития