Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 20.05.2016г.,(петък) от 15:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, позиция и мандат за провеждане на общо събрание на „Асоциация па ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

3. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 157 от 11.04.2016 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

4. Докладна записка относно, одобряване на ПУП – ПР на част от кв. 6 по плана на с. Караманци.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, одобряване на ПУП – ПР на част от кв. 20 по плана на с. Сираково.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
6. Докладна записка относно, одобряване на ПУП – ПР на част от кв. 10 по плана на с. Сърница.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


7. Докладна записка относно, одобряване на ПУП – ПУР между о.т 21, о.т 48 и о.т. 11 и ПУП – ПР между кв. 8 и 9 по плана на с. Винево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, преобразуване от публична в частна общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2016 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


10. Текущи.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития