Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Осмо редовно заседание на 04.05.2016г.,(сряда) от 15:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, награждаване на ученици за постигнати добри образователни успехи.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

2. Докладна записка относно, одобряване издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода за обект: „Външен басейн с джакузи” към фирма „Миланов 79” ЕООД.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2016 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4.Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 200/1390 идеални части от УПИ XIX-пл.№394, кв. 1 по плана на с. Караманци.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани


6.Докладна записка относно, отмяна на Решение № 152 от 11.04.2016 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

7. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 153 от 11.04.2016 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани


8. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 154 от 11.04.2016 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

9. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 155 от 11.04.2016 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

10. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 160 от 11.04.2016 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

11.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:


На 03.05.2016г. /вторник / от 10:00 часа

- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани


На 03.05.2016г. /вторник / от 10:30 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития