Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 11.04.2016г.,(понеделник) от 15:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане и обсъждане на Доклади и Годишни отчети за 2015 г. на читалищата в община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, отпускане на парични средства за нуждите на читалища в с. Минерални бани и с. Сусам.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


3. Докладна записка относно, допълнение и изменение на Наредбата за управление на горските територии – собственост на община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 599001 с площ от 50,098 дка, НТП „Пасище с храсти”, находящ се в местността „Ташлъка” в землището на с. Сусам.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 313021 с площ от 33,256 дка, НТП „Пасище с храсти”, находящ се в местността „Ташлъка” в землището на с. Сусам.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


6. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 305016 с площ от 45,517 дка, НТП „Пасище с храсти”, находящ се в местността „Ташлъка” в землището на с. Сусам.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 305018 с площ от 24,199 дка, НТП „Пасище с храсти”, находящ се в местността „Ташлъка” в землището на с. Сусам.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, да се одобри ПУП-ПР на част от кв. 27 по плана на с. Боян Ботево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, да се одобри ПУП-ПР на част от кв. 4 по плана на с. Боян Ботево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, да се изготви ПУП-ПУР и ПР на част от кв. 56 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, закриване на филиал на ЦДГ „Снежанка” в с. Колец.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития