Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Седмо редовно заседание на 04.04.2016г.,(понеделник) от 10:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Минерални бани за 2015 г., приета с Решение № 887 от 13.03.2015 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане на Общински годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Минерални бани за 2017 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, решение за участие на Община Минерални бани в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – общини Минерални бани и Черноочене”

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4.Докладна записка относно, устойчивост по проектите при кандидатстване на община Минерални бани по Програма „Интеррег ИПП България-Турция 2014-2020”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, отпускане на еднократна финансова помощ.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

6.Докладна записка относно, отмяна на Решение № 131 от 10.03.2016 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани
7. Докладна записка относно, определяне на пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, изготвяне на ПУП-ПУР и ПР между кв. 19 и кв. 19А по плана на с. Татарево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, план за застрояване за поземлени имоти № 258167, земл. на с. Сусам с ЕКАТТЕ 70250, община Минерални бани за промяна предназначението на земята на неземеделски нужди.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, план за застрояване за поземлен имот № 101011 /част от имот 101008/ м. „Свети Георги”, земл. на с. Сусам за създаване на градоустройствена основа за имота и инвестиционно намерение за изграждане на параклис.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
11.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 31.03.2016г. /четвъртък / от 10:00 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 31.03.2016г. /четвъртък / от 10:30 часа

- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани

На 31.03.2016г. /четвъртък / от 11:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития