Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Шесто редовно заседание на 19.02.2016г.,(петък) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, изразяване на становище, на основание Заявление за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за обект: „Пречиствателна станция за отпадни води за с. Минерални бани – община Минерални бани, обл. Хасково”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, изразяване на становище, на основание Заявление за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за обект: „Пречиствателна станция за отпадни води за с. Боян Ботево – община Минерални бани, обл. Хасково”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, изразяване на становище, на основание Заявление за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за обект: „Пречиствателна станция за отпадни води за с. Горно Сираково – община Минерални бани, обл. Хасково”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4.Докладна записка относно, отмяна на Решение № 67 от 25.01.2016 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

5. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 93 от 25.01.2016 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

6.Докладна записка относно, изготвяне на ПУП-ПР на част от кв. 4 по плана на с. Боян Ботево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, изготвяне на ПУП-ПР на част от кв. 20 по плана на с. Сираково.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, изготвяне на ПУП-ПР на част от кв. 6 по плана на с. Караманци.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, изготвяне на ПУП-ПР на част от кв. 10 по плана на с. Сърница.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 107/998 идеални части от УПИ V, пл. № 167, кв. 28 по плана на с. Брястово.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, възстановяване право на собственост на наследниците на Митю Христов Митев.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

12. Докладна записка относно, възстановяване право на собственост на наследниците на Иван Хубинов Колев.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

13.Текущи.


Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 18.02.2016г. /четвъртък / от 10:00 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития