Община Минерални бани
Официален сайт

Отчет за работата на ОбС в Минерални бани направи Мехмед ЛятифОтчет за работата на ОбС в Минерални бани направи Мехмед ЛятифОтчет за дейността на Общинския съвет в Минерални бани през изтеклата година направи неговият председател Мехмед Лятиф. През този период Общински съвет Минерални бани и неговите комисии работиха в съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. В съответствие с изискването на нашия Правилник - деня, мястото и часа на заседанията се оповестяват предварително чрез съобщения, покани и в сайта на общината. Заседанията на ОбС са отворени за присъствие на служители от общинска администрация и гражданите. Такива са и заседанията на ПК на ОбС. Предложения с проекти за решение се внасят както от кмета на общината, така и от общински съветници и от председателя на ОбС. Всички внесени въпроси за разглеждане от ОбС се насочват към съответните ресорни ПК на ОбС, където се обсъждат и се предлагат съответните становища и проекти за решения в зависимост от спецификата на проблемите. През отчитания период са проведени 10 редовни заседания на ОбС и 5-извънредни, на които са приети 208 решения и са проведени 24 заседания на постоянни комисии. В по-голямата си част решенията са по важни въпроси на нормативната база в общината, по провеждането на по-стабилна бюджетна политика, по създаването на инвестиционен климат и по развитие на социалната система. Всички решения на Общинския съвет се публикуват в сайта на Община Минерални бани, както и приетите наредби, програми, планове, правилници и стратегии. За общинските съветници няма маловажни теми и въпроси. Всяко решение е насочено към най-важното – развитието и просперитета на община Минерални бани и благополучието на нейните граждани. Приетите решения са изключително разнообразни като теми и адреси, за които са предназначени. Могат да бъдат условно систематизирани в няколко групи: стратегически, финансово-стопански, териториално-устройствени и социално-икономически. През отчетния период общинските съветници активно участваха в обществено – политическия живот на общината. В голямата си част съветниците винаги се отзовават на жалбите и молбите на гражданите и предлагат мерки за тяхното решение. Въпреки, че отчитаме един кратък период, който се характеризира с интензивност и условия на пандемия с много отговорност, инициативност и все по-голяма задълбоченост в нашата работа, смятам че е възможно дейността на Общинския съвет през следващия период да бъде още по-добра и още по-ефективна за развитието на община Минерални бани. Няма съмнение, че всеки от нас ще вложи още повече от своята положителна енергия в името на това местното самоуправление да става все по-силно и да придобива то все по-осезателно признаците на европейско местно самоуправление.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития