Община Минерални бани
Официален сайт

Общинския съвет в Минерални бани заседава извънредноОбщинския съвет в Минерални бани заседава извънредноОбщинският съвет в Минерални бани ще заседава извънредно днес от 14,00 часа в Заседателната зала на общината. В проекта за дневен ред са включени 9 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните са докладна записка относно, кандидатстване на община Минерални бани с проектно предложение с реф. №TTGS/036 с наименование - “Mрежа за Tрансгранично сътрудничество в областта на геотермалния туризъм, Oбщина Минерални бани и Специална провинциална администрация на Къркларели” („Network For Cross Border Cooperation In The Field Of Geotermal Tourism, „Municipality Of Mineralni Bani And Special Provincial Administration Of Kirklareli”) по Програма Побратимяване на градове между Турция и ЕС и Схема за безвъзмездна помощ ( TR2014/DG/01/A1-02-Тown Twinning Action Between Тurkey And EU Grant Scheme (TTGS) (EuropeAid/158874/ID/ACT/TR)). Местните парламентаристи ще трябва да се произнесат и относно прилагане на чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на паралелка под минималния норматив за учебната 2018/2019 г., както и за прилагане на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, обн. ДВ бр. 81 от 10.10.2017 г. Ще бъде разгледана и докладна записка относно, прилагане на спешна мярка за пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема, квота на община Минерални бани, разрешена с решение № РД-13-71/03.08.2018 г. на Областен Управител на област Хасково. Сред останалите проекти за решения са докладни записки относно, приемане на инвестиции, в активи публична общинска собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково през 2017 г. и стимулиране на участниците в потушаването на горски пожари и почистването на бариерни прегради/пътища за ПП техника/ през 2018 г. Съветниците ще се произнесат и относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнително финансиране на читалищата от община Минерални бани. Предстои да бъде одобрен и ПУП-Парцеларен план за обект „Кабелна електронно съобщителна линия между с. Боян Ботево и с. Сърница, община Минерални бани“.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития