Община Минерални бани
Официален сайт

Общинска програма за закрила на детето приеха в Минерални баниОбщинска програма за закрила на детето приеха в Минерални баниМестният парламент в Община Минерални бани заседава извънредно от 15,00 часа на 19-ти април. Първоначално проектът за дневен ред включваше 4 точки, но председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още шест. Като точка първа съветниците одобриха общинската програма за закрила на детето за 2016 г. Те отмениха свое решение под № 125 от 10-ти март във връзка с кандидатстване по европейска програма. Решението бе наложено заради промяна на водещия партньор. С третата докладна те отново взеха решение за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A България – Гърция 2014-2020 с новия водещ партньор в лицето на община Рудозем. Следващата докладна бе за преобразуване на имот от публична в частна общинска собственост в с. Винево.
Новите докладни бяха за определяне на концесионер за управление, поддържане и експлоатация на зелена площ в Минерални бани, осигуряване на финансов ресурс за Местната инициативна група, отмяна на решение поради допусната техническа грешка и приемане на същото след отстраняване на грешката.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития