Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.Стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Минерални бани (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от МРРБ. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. Разработва се за 7-годишен период на действие.

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Структурата и съдържанието на плана, следва да обхващат:

  • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината;
  • Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
  • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
  • Определяне на приоритетни зони за въздействие;
  • Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проекто-бюджети и оптимален график на изпълнение;
  • Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
  • Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени;
  • Необходими действия за наблюдение и оценка;
  • Индикатори за наблюдението и оценката.

Процесът на изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Минерални бани (ПИРО) за периода 2021-2027 г. ще бъде отразен на интернет страницата на Община Минерални с цел осигуряване на публичност и прозрачност.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития