Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани ще кандидатства с три проектаОбщина Минерални бани ще кандидатства с три проекта

Общинският съвет в Минерални бани проведе своето 25-то редовно заседание на 15 ноември т.г. Началото ще бъде дадено в 11,00 часа в заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 15 докладни записки, но преди началото на заседанието Председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени 8 нови.

Сред по-важните проекти за решения бяха кандидатстване на Община Минерални бани с проект по Инвестиционна програма Минерални води. Местният парламент прие Механизъм за управление и разпределяне на средства и субсидии за междуселищни и пътнически превози от Областната транспортна схема – квота на община Минерални бани. Съветниците утвърдиха индивидуална месечна основна заплата от 1400 лева на управителя на общинското предприятие „Стройкомерс” ЕООД. Те се произнесоха и относно отпускането на еднократни финансови помощи за двама жители на общината в неравностойно положение.

Местните парламентаристи взеха и решение относно кандидатстване на Община Минерални бани с проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд”. Програмата е за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от ЕСФ плюс. Другият проект, по който ще кандидатства Община Минерални бани е по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”.

Сред останалите проекти за решения бяха отдаване под наем на имоти от Общинския поземлен фонд, преобразуване на имоти от публична в частна общинска собственост и разрешения за изработване на Подробни устройствени планове за имоти.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития