Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани ще изгражда фотоволтаични централиОбщина Минерални бани ще изгражда фотоволтаични централи

Община Минерални бани кандидатства по процедурата за енергийна ефективност с проекта Изграждане на фотоволтаични електроцентрали за собствени нужди върху покривната конструкция на общинската администрация. Проектът предвижда поставяне на фотоволтаици и на сградата на СУ Проф. Д-р Асен Златаров в Минерални бани, а също така и на СУ Христо Ботев в село Караманци.

Проектът е по процедура BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 Основни услуги в обновяването на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Решението бе взето на последното заседание на Общинския съвет.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития