Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани поиска авансово плащане по проектОбщина Минерални бани поиска авансово плащане по проектОбщина Минерални бани се възползва от правото си като бенефициент да поиска авансово плащане в размер на 50 % от стойността на спечелен проект за покриване на част от допустимите разходи. Проектът е „Благоустрояване на улична мрежа в три населени места в община Минерални бани” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Местният парламент упълномощи кмета Мюмюн Искендер да подпише Запис на заповед, платима за предявяване в полза на ДФ „Земеделие” на стойност 139 548,49 лв.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития