Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани изпълнява проект „Грижа в дома в община Минерални бани”ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

Изпълнява проект „Грижа в дома в община Минерални бани”

АДБФП № BG05SFPR002-2.001-0069-C01

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+

Общата цел на проекта е осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. включително и в контекста на пандемични ситуации.

Видове предоставяни услуги по проекта:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с други специалисти при необходимост.

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Услугите по проекта се предоставят от 18 домашни помощници, 1 медицинско лице и 1 координатор/диспечер.

Понастоящем от услугата са се възползвали повече от 50 лица.

Всички желаещи могат да получат повече информация и да подадат необходимите документи в сградата на общинска администрация Минерални бани в с. Минерални бани, бул. Васил Левски № 3 и в кметствата по населени места.

Повече информация за допустимите целеви групи и необходимите документи за включване в услугата можете да намерите и на този линк:

https://mineralnibani.bg/aktualno/novini/proekt-grizha-v-doma-v-obshtina-mineralni-bani

 

Начало на проекта: 01.02.2023 г.

Край на проекта: 01.03.2024 г.

 ‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития