Община Минерални бани
Официален сайт

ОбС в Минерални бани проведе трето редовно заседаниеОбС в Минерални бани проведе трето редовно заседаниеТретото си редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. То се състоя в заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 9 докладни записки. По предложение на председателя на местния парламент Мехмед Лятиф, направено преди началото на заседанието към тях бяха добавени 12 нови. Сред по-важните проекти за решения бяха определяне броя и състава на Постоянните комисии, избор на делегати и заместник-делегати за отчетно-изборното общо събрание на Сдружение „Толерантност”, както и избор на съдебни заседатели в Районен съд – Хасково. Местните парламентаристи приеха краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019-2022г. и определиха размера на таксата за битови отпадъци на територията на община Минерални бани за 2020 г. Кметът Мюмюн Искендер внесе докладна записка относно актуализация структурата на Общинската администрация. Сред останалите докладни бяха изготвяне на ПУП и преобразуване на имоти от Публична общинска в Частна общинска собственост, прекратяване на концесия, както и предоставяне на дърва за отопление на крайно нуждаещи се хора. Приети бяха и промени в Правилника за работа на Общинския съвет в Минерални бани.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития