Община Минерални бани
Официален сайт

Нова наредба за управление на отпадъците в Минерални баниНова наредба за управление на отпадъците в Минерални баниНова Наредба №2 за управление на отпадъците прие на последното си заседание Общинския съвет в Минерални бани. Тя е разработена съгласно изискванията на на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове за прилагането му. С наредбата са определени задълженията и отговорностите на задължените лица – домакинствата, физическите и юридическите лица, включително търговски обекти, производствените и стопанските субекти, училищата, административни сгради и други обекти, разположени на територията на община Минерални бани.
Сприемането на новата наредба, считаме че ще се постигне екологосъобразно управление на отпадъците с цел предотвратяване или намаляване вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
В наредбата ясно са регламентирани правата и задълженията на кмета на общината, общинската администрация, както и на физическите и юридическите лица, при чиято дейност се образуват или третират отпадъци. Чрез нормативния акт е заложено финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги. Фиксирани са и цените за ползване на общинска площадка-депо от физическите и юридическите лица за изхвърляне на разрешени от община Минерални бани строителни отпадъци и земни маси.
Контролът и санкциите за нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба се осъществяват от община Минерални бани.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития