Община Минерални бани
Официален сайт

Местният парламент в Минерални бани заседава за 26-ти пътМестният парламент в Минерални бани заседава за 26-ти пътДвадесет и шестото редовно заседание на местния парламент в Минерални бани ще се състои от 13,00 часа днес в Заседателната зала на общината. В проекта за дневен ред са включени общо 13 докладни записки. По-важните от тях се отнасят за приемане отчета за общинския дълг за 2017 г. и утвърждаване на общинския дълг за 2018 г. Съветниците ще се произнесат по докладна записка относно, издаване на запис на заповед от Кмета на община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ и докладна записка относно, годишния отчет за състоянието на ОС от нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 2017г. Местните парламентаристи ще разискват и относно определянето на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2018/2019 година и актуализиране на годишната програма за 2018 г. Сред останалите проекти за решения са прекратяване на съсобственост, учредяване право на строеж и смяна на членовете на Комисията по общинската собственост и търговете. Съветниците ще трябва да се произнесат и за предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Заря 1957” в Минерални бани и НЧ „Христо Ботев 1985” в с. Боян Ботево.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития