Община Минерални бани
Официален сайт

Местни видове влечуги ще има в терариума в Минерални баниМестни видове влечуги ще има в терариума в Минерални баниМестни видове влечуги ще може да показва вече тетариумът в Минерални бани. Министерството на околната среда и водите е издало разрешително на Тракийското Херпетологично дружество – Хасково, което стопанисва мястото за улавяне, отглеждане и излагане на местни защитени видове земноводни и влечуги, съобщават от Регионалната еко инсекция в Хасково. В момента в терариума се отглеждат 16 вида екзотични влечуги, между които скален питон, тропическа гърмяща змия, обикновена боа, жълта анаконда и др. Разрешителното е валидно до края на година. РИОСВ Хасково е извършило проверка в терариума във връзка с Наредбата за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологическите градини и центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни. Експертите са констатирали, че мястото разполага с нужните условия за отглеждането на 12 двойки от видовете смок - пъстър, стрелец, мишкар и вдлъбнаточен, както и медянка, сива водна змия, пепелянка, змиегущер, дъждовник и зелена крастава жаба. Голяма част от българските влечуги не се познават от населението и то ги смята за опасни, много често ги избива, въпреки техния защитен статут. Повечето видове земноводни и влечуги в България са безвредни животни, които не застрашават човека, припомнят от РИОСВ. От друга страна за населението е полезно да различава опасните и отровните видове, за да знае как да се държи при среща с тях в природата. Това е основната причина Херпетологичното дружество да поиска отглеждането и излагането на местни видове в терариума.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития