Община Минерални бани
Официален сайт

Мехмед Лятиф отчете дейността на ОбС в Минерални баниМехмед Лятиф отчете дейността на ОбС в Минерални баниПредседателят на местния парламент в Минерални бани Мехмед Лятиф отчете дейността на Постоянните комисии в Общинския съвет за 2018 г. През отчетния период са проведени 8 редовни заседания на ОбС и още толкова извънредни. Прожведени са общо 24 заседания на Постоянните комисии и са приети 201 решения. В по-голямата си част решенията са по важни въпроси на нормативната база в общината, по провеждането на по-стабилна бюджетна политика, по създаването на инвестиционен климат и развитие на селищната система, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. За общинските съветници няма маловажни теми и въпроси. Всяко решение е насочено към най-важното – развитието и просперитета на община Минерални бани и благополучието на нейните граждани. Приетите решения са изключително разнообразни като теми и адреси, за които са предназначени. Те могат да бъдат систематизирани условно в няколко групи – стратегически, финансово-стопански, териториално-устройствени и социално-икономически, допълни още г-н Мехмед Лятиф. През разглеждания период общинските съветници активно участваха в обществено-политическия живот на общината. В по-голямата си част, съветниците винаги се отзовават на жалбите и молбите на гражданите и предлагат мерки за тяхното решаване. Въпреки, че отчитаме един кратък период, който се характеризира с интензивност, отговорност, инициативност и по-голяма задълбоченост в нашата работа, смятам, че е възможно дейността на Общинския съвет през следващия период да бъде още по-добра и още по-ефективна за развитието на Община Минерални бани. Няма съмнение, че всеки от нас ще вложи още повече от своята положителна енергия в името на това, местното самоуправление да става още по-силно и да подобрява все по-осезателно признаците на европейско местно самоуправление, каза още г-н Мехмед Лятиф. Отчетът е направен в съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития