Община Минерални бани
Официален сайт

Мехмед Лятиф отчете дейността на ОбС – Минерални баниМехмед Лятиф отчете дейността на ОбС – Минерални баниОтчет за дейността на Общинския съвет в Минерални бани за 2021 година направи неговият председател Мехмед Лятиф. Предложения с проекти за решения се внасят, както от кмета на общината, така и от общинските съветници и от председателя на ОбС. Всички внесени въпроси за разглеждане от ОбС се насочват към съответните ресорни Постоянни комисии, където се обсъждат и се предлагат съответните становища и проекти за решения в зависимост от спецификата на проблемите. През отчетния период са проведени 9 редовни заседания на Общинския съвет и 3 извънредни, на които са приети 151 решения и са проведени 27 заседания на постоянни комисии. Приети са две наредби, три доклада и седем програми. Към тях могат да се добавят още шест плана, десет отчета и две прогнози. В по-голямата си част, решенията са по важни въпроси на нормативната база в общината, по провеждането на по-стабилна бюджетна политика, по създаването на инвестиционен климат и по развитие на социалната система, каза Мехмед Лятиф. Всички решения на Общинския съвет се публикуват в сайта на община Минерални бани, както и приетите наредби, програми, планове, правилници и стратегии. За общинските съветници няма маловажни теми и въпроси. Всяко решение е насочено към най-важното – развитието и просперитета на община Минерални бани и благополучието на нейните граждани. Приетите решения са изключително разнообразни като теми и адреси, за които са предназначени. Могат да бъдат условно систематизирани в няколко групи – стратегически, финансово-стопански, териториално-устройствени и социално-икономически. През отчетния период общинските съветници активно участваха в обществено-политическия живот на общината. В голямата си част съветниците винаги се отзовават на жалбите и молбите на гражданите и предлагат опции за тяхното решение, каза още Мехмед Лятиф.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития