Община Минерални бани
Официален сайт

Годишен план за социалните услуги приеха в Минерални баниГодишен план за социалните услуги приеха в Минерални баниТридесет и петото си редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 19 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени още 10. Кметът на общината Мюмюн Искендер внесе докладна записка относно изпълнение на проекта на Община Минерални бани по Програмата за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, като партньор. Сред останалите по-важни проекти за решения бяха приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г., приемане отчета за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на община Минерални бани за 2018 г. Разгледан бе и проект на споразумение за съвместни дейности в изпълнение програмата на Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда. Местните парламентаристи приеха и годишен план за развитие на социалните услуги в Община Минерални бани за 2020 г. Кметът Мюмюн Искендер внесе докладна записка за приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2018 г. Съветниците се произнесоха по отмяна разпоредбите на чл.32, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за управление на горските територии, собственост на община Минерални бани. Те направиха и промяна на текст от Наредбата за общинските жилища в Минерални бани. Местните парламентаристи се запознаха с доклада за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма по чл.26А, ал.2 от Закона за народните читалища и изразходваните средства от бюджета през 2018 г. Те предоставиха парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Кирил и Методий – 1952” и на СУ „Христо Ботев” в с. Караманци. Направена бе и актуализация на годишната програма за 2019 г. Сред останалите решения бяха учредяване на възмездно право, прекратяване на съсобственост и отпускане на еднократни финансови помощи.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития