Община Минерални бани
Официален сайт

Допълнителна субсидия за 3 читалища отпуснаха в Минерални баниДопълнителна субсидия за 3 читалища отпуснаха в Минерални баниДвадесет и шестото си редовно заседание проведе местния парламент в община Минерални бани. Проекта за дневен ред съдържаше общо 13 докладни записки, но преди началото на заседанието по предложение на Председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф, към тях бяха добавени още 8 нови. По-важните от тях касаеха приемане отчета за общинския дълг за 2017 г. и утвърждаване на общинския дълг за 2018 г. Съветниците се произнесоха по докладна записка относно, издаване на запис на заповед от Кмета на община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ и докладна записка относно, годишния отчет за състоянието на ОС от нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 2017г. Местните парламентаристи разискваха и относно определянето на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2018/2019 година и актуализиране на годишната програма за 2018 г. Сред останалите проекти за решения имаше такива за прекратяване на съсобственост, учредяване право на строеж и смяна на членовете на Комисията по общинската собственост и търговете. Съветниците одобриха и предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Заря 1957” в Минерални бани и НЧ „Христо Ботев 1985” в с. Боян Ботево и НЧ „Будилник 1903” в с. Сусам. В края на заседанието те приеха и решение, даващо възможност да продължи работата по археологическия комплекс край село Ангел войвода, добил популярност като Град на Слънцето или Хелиополис.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития