Община Минерални бани
Официален сайт

Допълниха Наредбата за обществения ред в Минерални баниДопълниха Наредбата за обществения ред в Минерални баниСедмото си редовно заседание за този мандат проведе Общинският съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени включени 7 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 8 нови, което съветниците одобриха. Сред по-важните проекти за решения бяха изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани, както и проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини. Общинските съветници разгледаха и годишния отчет за дейността на общинското предприятие „Стройкомерс” ЕООД. То приключва годината на загуба с 4 584 заради пандемията. Местните парламентаристи да се произнесат за определяне на допълнителни възнаграждания за постигнати резултати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Минерални бани. Разгледана бе и докладна записка относно прилагането на чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, обнародвана в бр.81 на ДВ. Направена бе и актуализация на Годишната програмата за управление на общинска собственост. Останалите проекти за решения касаеха прекратяване на съсобственост, одобряване на ПУП и обявяване на процедури за продажба чрез търг на имоти частна общинска собственост.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития