Община Минерални бани
Официален сайт

8 551 730 лева ще бъде приходната част в бюджета на Минерални бани8 551 730 лева ще бъде приходната част в бюджета на Минерални бани8 551 730 лева ще бъде приходната част в бюджета на Община Минерални за 2019 година. Той бе приет с абсолютно мнозинство на последното заседание Общинския съвет. Приходите с държавен характер в основния финансов документ на общината възлизат на 2 720 264 лева, а заложените приходи с общински характер са съответно 5 831 466 лева. Данъците върху недвижими имоти са определени на 163 000 лева, а приходите от данък върху превозните средства в общината са фиксирани на 215 000 лева. Приходите от общинските такси са с обща стойност от 775 000 лева, като най-голям е делът на таксата битови отпадъци – 420 000 лева. Разходите за държавна дейност са 2 720 264 лева, като най-много средства ще получат училищата и детските градини в общината – 1 658 391 лева. За отбрана и сигурност са предвидени 150 905 лева. Общинската администрация ще разполага с 627 313 лева, а читалищата от общината ще разполагат с 85 435 лева за своята дейност. Разходите за общинска дейност са съответно 5 831 466 лева, като дейността „Общинска администрация” ще разполага с 461 310 лева, а Дейността „Общински съвет” ще бъде обезпечена със 144 400 лева. За ремонт и поддръжка на уличната мрежа са предвидени 1 732 557 лева. За водоснабдяване и канализация ще бъдат изразходвани 888 995 лева, а за осветление на улици и площади – 120 000 лева. Дейността по чистотата ще бъде обезпечена с 567 056 лева, а тази за спортни бази и спорт за всички ще разполага с 59 400 лева. Съгласно чл. 125. Ал.1 т.1 и т.2 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 38 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Минерални бани, Общинския съвет упълномощи кмета на общината в процеса на изпълнението на Бюджет 2019, да извършва компенсирани промени при спазване на общия размер на бюджет.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития