Община Минерални бани
Официален сайт

Открита процедура за определяне на концесионерР Е Ш Е Н И Е 

№ З- 376/11.10.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 80 ЗК и Решение № 649 от 15.09.2023 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на водоем „Гереня“, находящ се в землището на с. Сусам, община Минерални бани

 Р Е Ш И Х:

I.ОТКРИВАМ процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект- публична общинска собственост, както следва:

·       Обектът на концесията включва: Поземлен имот, публична общинска собственост, с идентификатор № 70250.670.982 по кадастрална карта на кадастралните регистри и адрес на поземления имот: с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково, местност „Гереня“, с площ 10,423 дка, с трайно предназначение на територията „територия, заета от води и водни обекти“, начин на трайно ползване „водоем“,  съгласно скица на поземлен имот № 15-314146-22.03.2023г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър- гр. Хасково.

·       Обектът на концесията е публична общинска собственост и е актуван с Акт за публична общинска собственост № 3839/27.03.2023 година на Община Минерални бани. 

II. ОДОБРЯВАМ Обявлението за откриване на процедурата.

III.ОДОБРЯВАМ Документация за концесията.

IV.Настоящото решение подлежи на обжалване от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително относно наличие в обявлението и в документацията за концесията на изисквания, нарушаващи принципите по чл. 4, ал. 1 ЗК. Срокът за подаване на жалба е 10- дневен, считано от публикуването в Национален концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата.

 

КОНЦЕДЕНТ:

НУРТИН САФЕТ САБРИ

ВрИД Кмет на община Минерални бани

 

Забележка: Документацията и приложенията, подпечатани с печат на Община Минерални бани, се получават в сградата на Община Минерални бани, ет. 3, каб. 31, тел. 0885/ 40 44 76 - А. Костадинова- Юрисконсулт

Срок за подаване на заявления и оферти:

Дата: 04.11.2023г.

Час: 17:00ч.

Място (адрес): с. Минерални бани, в деловодството на Общинска администрация Минерални бани

Дата на отваряне на оферти:

Дата: 13.11.2023г.

Час: 10:00ч.

Място (адрес): с. Минерални бани, бул. "Васил Левски" № 3, ет. 3, Заседателна зала


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Документация
Обосновка
Обявление
Приложения
Скици, Акт за ОС, проект на договор


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития