Община Минерални бани
Официален сайт

Списък на категориите обществена информация№ по ред Категория информация Адрес в интернет Фор мат

1

Описание на правомощията на Кмета на Община Минерални бани и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община

Правомощия:  https://mineralnibani.bg/administraciya/pravomoshtiya-na-kmeta
Общински план за развитие на Община Минерални бани 2014-2020: https://mineralnibani.bg/docs/normativni_dokumenti/Obstinski_plan_za_razvitie-2014-2020.pdf

html 
doc

2

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове

Заповеди:  https://mineralnibani.bg/aktualno/zapovedi
Правилници:  https://mineralnibani.bg/obshtinski-savet/pravilnitsi
Наредби:  https://mineralnibani.bg/obshtinski-savet/naredbi 
Профил на купувача:   http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?hidemenu=y
Регистри:  https://mineralnibani.bg/dokumenti/publichni-registri
Стратегии:  https://mineralnibani.bg/dokumenti/strategii
Програми:  https://mineralnibani.bg/dokumenti/planove-i-programi
Търгове:  https://mineralnibani.bg/aktualno/targove
Конкурси:  https://mineralnibani.bg/aktualno/konkursi

html 
xls 
doc 
pdf

3

Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

https://mineralnibani.bg/contacts

 

html

4

Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация на Община Минерални бани, Етичен кодекс на служителите в Общинска администрация Минерални бани и Вътрешни правила за организиране на административното обслужване в Общинска администрация Минерални бани. 

Устройствен правилник:  https://mineralnibani.bg/docs/normativni_dokumenti/Ustroistven_pravilnik.pdf
Етичен кодекс:  https://mineralnibani.bg/docs/normativni_dokumenti/Kodeks_za_povedenieto_na_slujitelite.pdf
Вътрешни правила за организиране на административното обслужване в Общинска администрация Минерални бани: https://mineralnibani.bg/docs/normativni_dokumenti/Vatreshni_pravila-adm_obslujvane.pdf
Структура на Общинска администрация Минерални бани:  https://mineralnibani.bg/administraciya/struktura

html 
pdf

5

Стратегии, планове, програми

Стратегии:  https://mineralnibani.bg/dokumenti/strategii
Програми:   https://mineralnibani.bg/dokumenti/planove-i-programi
Общински план за развитие на Община Минерални бани 2014-2020: https://mineralnibani.bg/dokumenti/vatreshni-normativni-dokumenti 

pdf 
html 
doc

6

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

Бюджет, Инвестиционна програма и финансови отчети:  https://mineralnibani.bg/dokumenti/byudzhet-i-finansi

html 
xls
doc 
pdf

7

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

Профил на купувача:   http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?hidemenu=y

html
doc 
pdf 
xls

8

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

Панел „Новини”: https://mineralnibani.bg/aktualno/novini
Панел „Проекти на наредби”:   https://mineralnibani.bg/dokumenti/proekti-na-normativni-dokumenti

html 
doc 
pdf

9

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административно процесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

Панел „Новини”: https://mineralnibani.bg/aktualno/novini
Панел „Проекти на наредби”: https://mineralnibani.bg/dokumenti/proekti-na-normativni-dokumenti

html 
doc 
pdf

10

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.

https://mineralnibani.bg/administraciya/dostap-do-obshtestvena-informatsiya/informatsiya-za-uslugata

html 
doc

11

Обявления за конкурси за държавни служители

Конкурси : https://mineralnibani.bg/aktualno/konkursi

 

12

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Кмет на община: https://mineralnibani.bg/obshtinski-savet/deklaratsii-po-zpkonpi-na-obs
Общинска администрация: https://mineralnibani.bg/administraciya/deklaratsii-po-zpkonpi 
Общински съвет: https://mineralnibani.bg/obshtinski-savet/deklaratsii-po-zpkonpi-na-obs
Кметове на кметства: https://mineralnibani.bg/obshtinski-savet/deklaratsii-po-zpkonpi-na-obs 

html 
pdf

13

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му

Панел „Достъп до информация”:  https://mineralnibani.bg/administraciya/dostap-do-obshtestvena-informatsiya

pdf

14

Информация, засягаща значими обществени интереси

Панел „Новини”: https://mineralnibani.bg/aktualno/novini

html 
xls 
pdf

15

Информация, предоставяна повече от три пъти по реда на Глава ІІІ  „Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация” от Закона за достъп до обществена информация

Панел „Достъп до информация”:  https://mineralnibani.bg/administraciya/dostap-do-obshtestvena-informatsiya

html 
pdf

16

Друга информация, определена със закон

Издадени разрешения за строеж:  https://mineralnibani.bg/dokumenti/publichni-registri
Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж: https://mineralnibani.bg/dokumenti/publichni-registri

Html
pdf

Администрация

Предстоящи събития