• Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
 • Slide-5
 • Slide-6
 • Slide-7
 • Slide-8
 • Slide-9
 • Slide-10
  За общината

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  За общината

СПОРТ

   Спортна база.

Спортната инфраструктура на община Минерални бани се състои от следните обекти общинска собственост:

 • Стадион "Христо Ботев" със съблекални с. Мин.бани. Предназначен за спортна дейност с ЗП – 3000 кв.м
 • Стадион "Аида" със съблекални с. Караманци, общ. Мин.бани, предназначен за спортни дейности с РЗП – 14.705 дка.
 • Спортна площадка с. Караманци с ЗП – 1000 кв.м.
 • Спортна площадка в кв. 10, УПИ 1, с. Сърница с ЗП – 270 кв.м.
 • Спортна площадка в кв. 4, УПИ 1-71, с. Боян Ботево с ЗП – 336 кв.м.
 • Спортна площадка в кв. 3, УПИ 1, с. Ангел войвода с ЗП – 330 кв.м. и РЗП – 990 кв.м.
   Спортни клубове.

На територията на община Минерални бани има четири регистрирани спортни клуба. Това са :

 • ФК "Топлика-77"  с. Минерални Бани - представителен мъжки отбор с 22-ма картотекирани състезатели.
 • ФК "Аида" с. Караманци  - представителен мъжки отбор с 20  картотекирани състезатели и представителен детски отбор с 35 картотекирани състезатели.
 • Хандбален клуб "Топлика" с. Минерални бани – представителен детски отбор подготвителна група от 10 до 12 год. възраст с 25  картотекирани състезатели.
 • КБ "Буря" с. Караманци – 24 състезатели. Клубът по борба“Буря“ с. Караманци – сдружението е вписано в Хасковски окръжен съд на 10.05.2014год. с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Като основен предмет е осъществяване на дейност в обществена полза, изразяваща се в развитието и популяризирането на физическата култура на лицата чрез практикуване на спорта борба. На 15.09.2014год. клубът е регистриран в Министерство на правосъдието с удостоверение № 005, гр. София

   Спортни мероприятия.
 • В община Мин.бани ежегодно благодарение на съдействието на общ.администрация и БФО се провежда мини-маратон „Хасково-Минерални бани“
 • Държавно първенство по колоориентиране
 • За първи път на 16.12.2014год. се проведе Анкета „Десетте най-добри спортисти за 2014год.“, както и „Треньор на годината“.

Мини-маратон „Хасково-Минерални бани“
Мини-маратон „Хасково-Минерални бани“
Мини-маратон „Хасково-Минерални бани“
Мини-маратон „Хасково-Минерални бани“
Държавно първенство по колоориентиране
Държавно първенство по колоориентиране
Държавно първенство по колоориентиране

   Проекти в областта на спорта.
 • Един от одобрените проекти в областта на спорта в община Мин.бани е стадиона в с. Караманци. В проекта се предвижда разполагане на обслужваща сграда – съблекални в имот № 049007, м. „Бахче Тарал“, с.Караманци с площ 118.55 кв.м., РЗП на 118.55 кв.м., застроен обем 302.3 куб.м. Сградата се предлага да бъде разположена странична/западно/ на игрището. Подходът към нея е между изградените места за зрители /трибуни/, коитавече са монтирани за 70 места.
 • В ход е изграждането на спортна площадка в с. Караманци за обезпечаване нуждите на жителите и гостите от терен заспорт на открито. Спортната площадка е проектирана като футболно игрище с размери 61/100 м. и отговарящи на всички изисквания. Инвестиционното намерение е да се развият спортните традиции и спортното възпитание.
 • Разработен е проект за ,,Благоустрояване и паркоустрояване на парк“, намиращ се на кв. 7 УПИ II в с. Мин.бани в който е предвидено изграждане на площадка с фитнес съоражения с два вида настилка – ударопоглъщаща и твърда.
 • Многофункционална спортна площадка в УПИ 1 – За училище, кв. 10 по плана на с. Сърница, община Минерални бани. Този проект е на ниво проектиране. С проекта се третира южната част от дворното пространство на училищен двор. Предлага се изграждане на една спортна площадка за футбол на малки вратички и хандбал, паркинг за 9 превозни средства и един, който да се използва инцидентно при масови мероприятия. С проекта се предлага единна концепция за всички паркови архитектурни елементи пейки, осветителни тела, кошчета за смет, рамки за велосипеди и др.
 • Многофункционална спортна площадка в УПИ I – 71, кв. 4 по плана на с. Боян Ботево, община Минерални бани е следващият проект на ниво проектиране. Предлага се изграждане на две спортни площадки, една многофункционална площадка за волейбол и баскетбол, и една за футбол с малки вратички. Проекта се третира част от дворно пространство на училищен двор.
 • Многофункционална спортна площадка в УПИ 1 за училище, кв. 3 по плана на с. Ангел Войвода. В този проект се предлага изграждане на една  многофункционална спортна площадка за футбол на малки вратички, хандбал, волейбол и баскетбол. При площадката се предвиждат места за сядане – пейки по приложен конструктивен детайл.

Реализирани проекти:

Многофункционална спортна площадка – Минерални бани
Спортната площадка се намира в двора на СУ “Проф.д-р Асен Златаров” и е създадена на мястото на съществуващото спортно игрище. Община Минерални бани получи допълнителен трансфер за изграждането от 400 000 лв. Спортното съоръжение отговаря на всички съвременни изисквания и ще предлага възможност за провеждане на учебни занятия, тренировки на местни спортни отбори и провеждане на спортни състезания. Игралното поле на новото спортно съоръжение е изградено с подходяща настилка и трибуни за зрителите със 190 места за сядане. За състезателите са направени скамейки с поликарбонатно покритие.Спортното съоръжение разполага с озвучителна система и информационно LED табло.
В района около игрището са засети декоративни дървета и храсти, които допълнително облагородяват района. Според проекта растенията са от видовете едроразмерна и кълбовидна туя, магнолия, кипарис, лагерстремия и широколистни дървета. Декорът се дооформя с над 200 рози, жив плет, вечнозелени храсти от вида Сабина и декоративна върба.

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design