• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  За общината

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Социална сфера

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  
Обществена трапезария.

Община Минерални бани реализира и през тази година Проект „Обществена трапезария”, в който са обхванати 80 души отговарящи на изискванията. Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила”. Основната цел на Националната програма е подобряване качеството на живота и осигуряване на помощ и подкрепа на най-нуждаещите се лица и семейства с ниски месечни доходи. Дейността включва храна за обяд – супа, основно ястие и хляб. Тя ще се реализира за периода от 1-ви октомври до 31-ви декември 2015 г.
Целевите групи, обхванати от програмата са лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях. Програмата обхваща още самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидност, наследствени такива и пенсии несвързани с трудовата дейност, както и скитници и бездомни деца и лица.
За да бъдат включени като потребители на услугата, лицата подаваха заявление-декларация по образец до доставчика на услугата – Община Минерални бани, по постоянен или настоящ адрес, ако е различен от постоянния. Заявлението-декларация за ползване на услугата от дете се подаваше от неговия законен представител.


  
Топъл обяд.

400 души ще могат да се възползват от социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд” в община Минерални бани от днес. Още 50 души са посочени като резерви в списъците на Агенцията за социално подпомагане.
Придобивката за най-нуждаещите се става възможна благодарение на европейската Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Тя е съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се хора като операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016” BG05FMOP001-3.002. Управляващ орган е Агенцията за социално подпомагане в партньорство с община Минерални бани.
Обществената трапезария ще предоставя топъл обяд в работните дни от седмицата, за период от 1 октомври 2016 г. до 30 април 2017 г., на основни и допълнителни целеви групи. Tакива са самотните хора и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 
Хората с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане”, както и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/ и др. Също попадат в основната целева група на програмата.
Допълнителната целева група се определя с наредба на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.).

 

  
Център за активно включване.

Центърът за активно включване е създаден в изпълнение на проект “Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от уязвими социални групи” съгласно Договор № BG05M9OP001-2.005-0063-C01. Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 378 008,50 лв., от които 100% БФП. Срокът за реализация е 18 месеца.
Центърът за активно включване предоставя иновативни интегрирани социални услуги, като предоставяне на психологическа подкрепа, провеждане на индивидуални и групови дейности и пр.
Планираните дейности и мерки за реализацията на настоящия проект имат за цел да се инициира предлагането и развитието на интегрирани социални и здравни услуги, съобразени с потребностите на лицата от целевите групи съгласно условията на настоящата процедура: икономически неактивни лица, хора с увреждания и техните семейства, семейства с деца с увреждания и деца и възрастни в риск.
Една от основните му функции е да бъде мястото, където лицата от уязвимите групи на територията на община Минерални бани да получават необходимите им услуги за превенция и преодоляване на социална изолация и възстановяването им в активния социален и икономически живот. Центърът ще обхване минимум 30 семейства от уязвими социални групи.

Дейностите са планирани в съответствие с националните приоритети на социалната политика и приложимото законодателство – ЗСП, ППЗСП, ЗИХУ и ще допринесат за реализация на целите и мерките, заложени в Годишните планове за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2016 и 2017г., Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, Общински план за развитие за периода 2014-2020г.

Проектът е насочен към надграждане на предлаганите към момента социални услуги на територията на общината. Целта е създаване и развитие на нови иновативни и интегрирани здравно-социални услуги съобразно установените потребности на лицата от целевите групи за преодоляване на социалната изолация, за повишаване на мотивацията и възстановяване на трудовите навици.

Очакваните резултати се изразяват в: идентифициране на социално уязвимите групи лица и техните потребности, разкриване на Център за активно включване с цел развитие на предоставяните социални услуги и предлагане на иновативни интегрирани здравно-социални услуги, както в Центъра, така и в домашна среда (чрез „мобилни“ услуги), повишаване мотивацията на лицата от целевите групи за активно включване в социалния и икономическия живот, и ще допринесат за повишаване ефективността и ефикасността на социалните дейности, предоставяни от община Минерални бани. Проектът стартира на 18-ти април тази година и ще приключи на 18-ти октомври 2018 г.
В новият център за активно включване са ангажирани 25 лични асистенти и 10 озеленители”.

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design