• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Услуги

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ
„ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТОЯНИЕ“

Наименование на услугата

Необходими документи

Отдел, извършващ услугата

Срок

Цена

1.Издаване на удостоверение за наследници:
1.На общо основание
2.Особени случаи:
- при липса на ЕГН
- починал преди регистри-ране на ЗГР

1.Искане от пряк наследник
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

2.Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

3.Издаване на удостоверение  за липса на съставен акт за гражданско състояние

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

4.Издаване на удостоверение за раждане- дубликат

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

5.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- дубликат

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

6.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

1.Искане
1.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

7.Издаване на удостоверение за семейно положение 

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

8.Издаване на удостоверение за родствени връзки

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

9.Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

10.Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Р България

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

11.Издаване на удостоверение за постоянен адрес

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

12.За издаване на заверка на удостоверение за постоянен адрес/ при вече регистриран ПА/

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

13.Издаване на удостоверение за настоящ адрес

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

14.За издаване на заверка на удостоверения за настоящ адрес/ при вече регистриран НА/

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

15.Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина/ЛЕГАЛИЗАЦИЯ/

1.Искане

ГРАОН

1

3

7

25

20

15

16.Издаване на преписи на удостоверения или препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

17.За съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани,които имат актове съставени в чужбина

1.Искане
2.Искане
3.Оригинални формуляри, легализирани от МВнР

ГРАОН

7

50

18.Издаване на удостоверение за вписване в картотечен регистър на населението на чужденец /с постоянно пребиваване или бежанец/ и на лице без гражданство

1.Искане
2.Официално писмо от Миграция

ГРАОН

7

20

19.Приемане и комплектоване на документи за установяване на наличието на българско гражданство

1.Молба по образец

ГРАОН

1

3

7

30

25

20

20.Ритуал по сключване на граждански брак през работни дни
Ритуал по сключване на граждански брак през почивни и празнични дни
Ритуал по сключване на граждански брак извън сградата на администрацията/изнесен ритуал/

1.Заявление до кмета
2.Медицинско свидетелство
3.Декларации
4.Лична карта

ГРАОН

 

80

 

100

 

120

 

21.За всички други видове удостоверения по искане на граждани

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

22.За преписи  и заверени копия от документи

1.Лична карта

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

23.Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори

-

ГРАОН

1

3

7

20

15

10

24.Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка

-

ГРАОН

1

3

7

10

7

5

25.Издаване на многоезични извлечения от гражданско състояние

1.Искане
2.Лична карта

ГРАОН

1

15

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Местни избори 2019

  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign