• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Общински съвет

 

Докладни записки и писма

Описание на документа Дата на публикуване Изтегли/
Виж
1. Връщане на Решение № 732 на Обс-Минерални бани, прието с Протокол № 49 от проведено на 26.10.2018 г. редовно заседание 2018-11-09
2. Протест срещу чл. 46 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани 2018-11-02
3. Съобщение 7032 на Административен съд Хасково 2018-11-02
4. Съобщение 7024 на Административен съд Хасково 2018-11-02
5. Съобщение 7020 на Административен съд Хасково 2018-11-02
6. Съобщение 6983 на Административен съд Хасково 2018-10-30
7. Оспорване на Решение № 725/05.10.2018 г. от Областен Управител Хасково 2018-10-29
8. Оспорване на Решение № 724/05.10.2018 г. от Областен Управител Хасково 2018-10-29
9. Оспорване на Решение № 723/05.10.2018 г. от Областен Управител Хасково 2018-10-29
10. Оспорване на Решение № 722/05.10.2018 г. от Областен Управител Хасково 2018-10-29
11. Оспорване на Решение №704/13.09.2018 г. от Областен Управител Хасково 2018-10-05
12. Препис от Решение № 575/20.07.2018 г. по Административно дело № 453/2018 г., постановено от Административен съд - Хасково 2018-08-21
13. Препис от Решение № 628/25.07.2018 г. по Административно дело №363/2018 г., постановено от Административен съд - Хасково 2018-08-21
14. Протест срещу чл. 27, ал. 10 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани 2018-08-06
15. Оставя без разглеждане оспорване на Областен Управител на Област Хасково, обективирано в негова Заповед № АК-04-9/12.06.2018 г. срещу Раздел II, т. 10 от Решение № 642 на Общински съвет - Минерални бани 2018-07-20
16. Препис от Решение № 482/13.06.2018 г. по Административно дело № 184/2018 г., постановено от Административен съд - Хасково 2018-07-11
17. Съобщение 3995 на Административен съд Хасково 2018-06-26
18. Протест срещу чл. 3, чл. 4, чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 7 и т. 8, и ал. 2, чл. 11, ал. 4, чл. 13, ал. 2 и чл. 14 от Наредба за регистрация, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Минерални бани 2018-06-26
19. Оспорване на раздел II, т. 10 от Решение № 642/21.05.2018 г. от Областен Управител - Хасково 2018-06-18
20. Решение № 248/12.04.2018 г. не е влязло в сила, поради постъпил касационен протест 2018-05-09
21. Препис от Решение № 296/20.04.2018 г. по Административно дело № 1330/2017 г., постановено от Административен съд Хасково 2018-05-09
22. Административно дело № 453/2018 г. - оспорване на Решение № 632/10.04.2018 г. 2018-05-04
23. Оспорване на Решение № 632/10.04.2018 г. от Областен Управител Хасково 2018-04-27
24. Касационен протест срещу Р. № 248/2018 г. по адм. дело № 1237/2017 г. по описа на Адм. съд - Хасково 2018-04-24
25. Определение от 12.04.2018 г. на Административен съд - Хасково и Протест срещу Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на община Минерални бани 2018-04-24
26. Преписка А-365 от 30.03.2018 г. на Окръжна прокуратура Хасково 2018-03-30
27. Преписка № А-365/27.03.2018 г. на Окръжна прокуратура Хасково 2018-03-28
28. Оставя без разглеждане протеста на прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково срещу чл. 16, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани 2018-01-26
29. Протест срещу чл. 77, ал. 7, чл. 86, ал. 3 и ал. 4, чл. 78, ал. 3, чл. 89, ал. 2 изр. първо от Наредба за общинската собственост на община Минерални бани 2018-01-17
30. Препис от Решение № 902/20.12.2017 г. по Административно дело № 1097/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2018-01-12
31. Протест срещу чл. 15, ал. 1, т. 8 и чл. 15а, ал. 5, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 2017-12-22
32. Решение № ХА - 8 ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на общ. Минерални бани с период на действие 2017-2020 г. 2017-12-22
33. Преписка 1425/28.09.2017 г. 2017-11-29
34. Препис от Решение № 711/10.11.2017 г. по Административно дело № 312/2017 г, постановено от Административен съд - Хасково 2017-11-29
35. Протест срещу чл. 16, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани 2017-11-14
36. Препис от Решение № 694/25.10.2017 г. по Административно дело № 523/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-11-14
37. Преписка №1440 от 30.10.2017 г. на Окръжна прокуратура - Хасково 2017-11-06
38. Препис от Решение № 475/12.07.2017 г. по Административно дело № 330/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-08-01
39. Препис от Решение № 431/30.06.2017 г. по Административно дело № 302/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-07-21
40. Препис от Решение № 385/23.06.2017 г. по Административно дело № 306/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-28
41. Препис от Решение № 384/23.06.2017 г. по Административно дело № 305/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-28
42. Заверен препис от определение от 31.05.2017 г., постановено по Административно дело № 315/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-06-27
43. Препис от протест и препис на определение от 16.06.2017 г. 2017-06-27
44. Препис от Решение № 366/16.06.2017 г. по Административно дело № 311/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-27
45. Препис от Решение № 347/20.06.2017 г. по Административно дело № 308/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-27
46. Препис от Решение № 346/20.06.2017 г. по Административно дело № 304/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-27
47. Препис от Решение № 371/16.06.2017 г. по Административно дело № 316/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-21
48. Препис от Решение № 370/16.06.2017 г. по Административно дело № 310/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-21
49. Заверен препис на Решение № 332/22.05.2017 г., постановено по дело № 789/2016 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-06-19
50. Препис от Решение № 345/12.06.2017 г. по Административно дело № 299/2017г., постановено от Административен съд-Хасково 2017-06-16
51. Частна жалба срещу Протоколно определение от 30.05.2017 г., постановено по административно дело № 312/2017 г. по описа на ХАС 2017-06-14
52. Препис от Решение № 326/01.06.2017 г. по Административно дело № 278/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-07
53. Адм. дело № 523/2017 г. - Протест срещу Наредба за управление на общинската пътна мрежа и улици на територията на Община Минерални бани 2017-06-06
54. Докладна записка с Вх. № 449 от 15.09.2016г. 2017-06-02
55. Писмо с Вх. № 343 от 26.05.2017г. 2017-06-02
56. Докладна записка с Вх. № 242 от 04.05.2016г. 2017-06-02
57. Докладна записка с Вх. № 241 от 04.05.2016г. 2017-06-02

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign