• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Общински съвет

 

Докладни записки и писма

Описание на документа Дата на публикуване Изтегли/
Виж
1. Разпореждане от 15.01.2020 г., постановено от Административен съд - Хасково, по административно дело № 24/2020 г. 2020-01-20
2. Оспорване на Решение №31/18.12.2019 г. от Областен Управител Хасково 2020-01-14
3. Препис на Определение от 06.12.2019 г. на Административен съд Хасково и препис от протест на Окръжна прокуратура Хасково 2019-12-11
4. Препис от Решение № 835/13.11.2019 г. по Административно дело № 1064/2019 г., постановено от Административен съд - Хасково 2019-12-03
5. Препис от Определение от 17.09.2019 г., постановено от Административен съд - Хасково по административно дело № 889/2019 г. 2019-09-30
6. Оспорване на Решение № 891/21.08.2019 г. от Областен Управител-Хасково 2019-09-11
7. Протест срещу чл. 47, т. 1, 2, 3, 4, и 5 от Наредба № 2 за управление на отпадъците на територията на Община Минерални бани 2019-07-29
8. Препис от протокол от съдебно заседание от 19.06.2019 г. по Административно дело № 199/2019 г. 2019-07-03
9. Препис от Определение от 09.05.2019 г., постановено от Административен съд - Хасково по административно дело № 199/2019 г. 2019-05-14
10. Оставя без разглеждане протеста на прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково срещу чл. 32, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за управление на горските територии - собственост на община Минерални бани 2019-05-13
11. Оставя без разглеждане протеста на прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково срещу чл. 6, ал. 3, изречение второ от Наредба за общинските жилища на община Минерални бани 2019-05-13
12. Препис от Решение № 248/12.04.2018 г., постановено по Административно дело № 1237/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2019-04-17
13. Препис от Решение № 141/13.03.2019 г. по административно дело № 4/2019 г., постановено от Административен съд - Хасково 2019-04-03
14. Препис от Решение от 13.03.2019 г. по Административно дело № 1190/2018 г., постановено от Административен съд - Хасково 2019-04-03
15. Препис от Определение от 20.03.2019 г., постановено от Административен съд - Хасково, по административно дело № 124/2019 г. 2019-04-02
16. Протест срещу чл. 6, ал. 3 изр. второ от Наредба за общинските жилища на община Минерални бани 2019-03-25
17. Протест срещу разпоредбите на чл. 32, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за управление на горските територии, собственост на община Минерални бани 2019-03-12
18. Препис от Решение № 83 от 15.02.2019 г. по Административно дело № 1190/2018 г., постановено от Административен съд - Хасково 2019-03-07
19. Препис от Определение от 28.01.2019 г., постановено от Административен съд - Хасково по административно дело № 1276/2018 г. 2019-02-11
20. Протест срещу Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани 2019-02-07
21. Протест срещу чл.51, ал. 3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Минерални бани 2019-02-01
22. Препис от Решение № 1044/09.01.2019 г. по Административно дело № 1006/2018 г., постановено от Административен съд - Хасково 2019-01-28
23. Протест срещу чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 12, ал. 4, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 2 от Наредба за общинските жилища на община Минерални бани 2019-01-14
24. Препис от Определение от 06.12.2018 г., постановено от Административен съд - Хасково 2018-12-20
25. Оспорване на Решение № 755/03.12.2018 г. от Областен Управител - Хасково 2018-12-18
26. Протест срещу чл. 35, ал. 1, т. 17 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани 2018-12-12
27. Решение № 854/14.11.2018 г. по адм. дело № 663/2018 г., постановено от Административен съд - Хасково 2018-12-04
28. Оставя без разглеждане Заповед №АК-04-18/25.10.2018 г. на Областния управител на Област - Хасково, с която се оспорва Решение № 724/05.10.2018 г., обективирано в Протокол № 48 от редовно заседание на ОбС Минерални бани 2018-12-03
29. Оставя без разглеждане оспорването на Областен управител на област Хасково, обективирано в Заповед №АК-04-19 от 25.10.2018 г. против Решение № 725 от 05.10.2018 г. на ОбС Минерални бани, обективирано в Протокол № 48 от заседание на ОбС, проведено на 05.10 2018-12-03
30. Оставя без разглеждане Заповед №АК-04-16/25.10.2018 г. на Областния управител на Област - Хасково, с която се оспорва Решение № 723/05.10.2018 г., обективирано в Протокол № 48 от редовно заседание на ОбС Минерални бани 2018-12-03
31. Препис от Решение № 829/09.11.2018 г. по адм. дело № 538/2018 г., постановено от Административен съд - Хасково 2018-11-28
32. Оставя без разглеждане оспорване на Областен Управител на Област Хасково, обективирано в Заповед № АК-04-15/03.10.2018 г. против Решение № 704 от 13.09.2018 г. на Общински съвет - Мин. бани, обективирано в протокол № 47 от заседание на ОбС, проведен 2018-11-20
33. Връщане на Решение № 732 на Обс-Минерални бани, прието с Протокол № 49 от проведено на 26.10.2018 г. редовно заседание 2018-11-09
34. Протест срещу чл. 46 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани 2018-11-02
35. Съобщение 7032 на Административен съд Хасково 2018-11-02
36. Съобщение 7024 на Административен съд Хасково 2018-11-02
37. Съобщение 7020 на Административен съд Хасково 2018-11-02
38. Съобщение 6983 на Административен съд Хасково 2018-10-30
39. Оспорване на Решение № 725/05.10.2018 г. от Областен Управител Хасково 2018-10-29
40. Оспорване на Решение № 724/05.10.2018 г. от Областен Управител Хасково 2018-10-29
41. Оспорване на Решение № 723/05.10.2018 г. от Областен Управител Хасково 2018-10-29
42. Оспорване на Решение № 722/05.10.2018 г. от Областен Управител Хасково 2018-10-29
43. Оспорване на Решение №704/13.09.2018 г. от Областен Управител Хасково 2018-10-05
44. Препис от Решение № 575/20.07.2018 г. по Административно дело № 453/2018 г., постановено от Административен съд - Хасково 2018-08-21
45. Препис от Решение № 628/25.07.2018 г. по Административно дело №363/2018 г., постановено от Административен съд - Хасково 2018-08-21
46. Протест срещу чл. 27, ал. 10 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани 2018-08-06
47. Оставя без разглеждане оспорване на Областен Управител на Област Хасково, обективирано в негова Заповед № АК-04-9/12.06.2018 г. срещу Раздел II, т. 10 от Решение № 642 на Общински съвет - Минерални бани 2018-07-20
48. Препис от Решение № 482/13.06.2018 г. по Административно дело № 184/2018 г., постановено от Административен съд - Хасково 2018-07-11
49. Съобщение 3995 на Административен съд Хасково 2018-06-26
50. Протест срещу чл. 3, чл. 4, чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 7 и т. 8, и ал. 2, чл. 11, ал. 4, чл. 13, ал. 2 и чл. 14 от Наредба за регистрация, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Минерални бани 2018-06-26
51. Оспорване на раздел II, т. 10 от Решение № 642/21.05.2018 г. от Областен Управител - Хасково 2018-06-18
52. Решение № 248/12.04.2018 г. не е влязло в сила, поради постъпил касационен протест 2018-05-09
53. Препис от Решение № 296/20.04.2018 г. по Административно дело № 1330/2017 г., постановено от Административен съд Хасково 2018-05-09
54. Административно дело № 453/2018 г. - оспорване на Решение № 632/10.04.2018 г. 2018-05-04
55. Оспорване на Решение № 632/10.04.2018 г. от Областен Управител Хасково 2018-04-27
56. Касационен протест срещу Р. № 248/2018 г. по адм. дело № 1237/2017 г. по описа на Адм. съд - Хасково 2018-04-24
57. Определение от 12.04.2018 г. на Административен съд - Хасково и Протест срещу Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на община Минерални бани 2018-04-24
58. Преписка А-365 от 30.03.2018 г. на Окръжна прокуратура Хасково 2018-03-30
59. Преписка № А-365/27.03.2018 г. на Окръжна прокуратура Хасково 2018-03-28
60. Оставя без разглеждане протеста на прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково срещу чл. 16, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани 2018-01-26
61. Протест срещу чл. 77, ал. 7, чл. 86, ал. 3 и ал. 4, чл. 78, ал. 3, чл. 89, ал. 2 изр. първо от Наредба за общинската собственост на община Минерални бани 2018-01-17
62. Препис от Решение № 902/20.12.2017 г. по Административно дело № 1097/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2018-01-12
63. Протест срещу чл. 15, ал. 1, т. 8 и чл. 15а, ал. 5, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 2017-12-22
64. Решение № ХА - 8 ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на общ. Минерални бани с период на действие 2017-2020 г. 2017-12-22
65. Преписка 1425/28.09.2017 г. 2017-11-29
66. Препис от Решение № 711/10.11.2017 г. по Административно дело № 312/2017 г, постановено от Административен съд - Хасково 2017-11-29
67. Протест срещу чл. 16, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани 2017-11-14
68. Препис от Решение № 694/25.10.2017 г. по Административно дело № 523/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-11-14
69. Преписка №1440 от 30.10.2017 г. на Окръжна прокуратура - Хасково 2017-11-06
70. Препис от Решение № 475/12.07.2017 г. по Административно дело № 330/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-08-01
71. Препис от Решение № 431/30.06.2017 г. по Административно дело № 302/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-07-21
72. Препис от Решение № 385/23.06.2017 г. по Административно дело № 306/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-28
73. Препис от Решение № 384/23.06.2017 г. по Административно дело № 305/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-28
74. Заверен препис от определение от 31.05.2017 г., постановено по Административно дело № 315/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-06-27
75. Препис от протест и препис на определение от 16.06.2017 г. 2017-06-27
76. Препис от Решение № 366/16.06.2017 г. по Административно дело № 311/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-27
77. Препис от Решение № 347/20.06.2017 г. по Административно дело № 308/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-27
78. Препис от Решение № 346/20.06.2017 г. по Административно дело № 304/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-27
79. Препис от Решение № 371/16.06.2017 г. по Административно дело № 316/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-21
80. Препис от Решение № 370/16.06.2017 г. по Административно дело № 310/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-21
81. Заверен препис на Решение № 332/22.05.2017 г., постановено по дело № 789/2016 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-06-19
82. Препис от Решение № 345/12.06.2017 г. по Административно дело № 299/2017г., постановено от Административен съд-Хасково 2017-06-16
83. Частна жалба срещу Протоколно определение от 30.05.2017 г., постановено по административно дело № 312/2017 г. по описа на ХАС 2017-06-14
84. Препис от Решение № 326/01.06.2017 г. по Административно дело № 278/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-07
85. Адм. дело № 523/2017 г. - Протест срещу Наредба за управление на общинската пътна мрежа и улици на територията на Община Минерални бани 2017-06-06
86. Докладна записка с Вх. № 449 от 15.09.2016г. 2017-06-02
87. Писмо с Вх. № 343 от 26.05.2017г. 2017-06-02
88. Докладна записка с Вх. № 242 от 04.05.2016г. 2017-06-02
89. Докладна записка с Вх. № 241 от 04.05.2016г. 2017-06-02

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign