• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  • Slide-8
  • Slide-9
  • Slide-10
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Планове и програми

Планове и програми приети от Общински съвет - Минерални бани

Наименование Изтегли/
Виж
1. Годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2018 г.
2. Отчет за изпълнението на концесионните договори за 2017 г.
3. Програма за развитие на туризма в община Минерални бани през 2018-2019 г.
4. Общински план за развитие на община Минерални бани 2014 - 2020 г.
5. План-извлечение за промяна вида на сечта от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2018 г.
6. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Минерални бани за 2016-2017 година
7. Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2019 г.
8. Програма за закрила на детето за 2018 г.
9. Отчет за състоянието на ОС и резултатите от нейното управление и разпореждане за 2017 г.
10. Програма за опазване на околната среда на община Минерални бани 2017-2020 г.
11. Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2018 г.
12. Отчет за дейността на Общински съвет - Минерални бани и неговите комисии за 2017 г.
13. Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Минерални бани за периода 2018-2019 г.
14. Общински годишен план за младежта в община Минерални бани за 2018 г.
15. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани за 2018 г.
Приложение:
Културен календар за 2018г.
16. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
17. План за финансово оздравяване на Община Минерални бани
18. Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2018 г.
19. Програма за закрила на детето за 2017 г.
20. Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Минерални бани
21. Променен годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2017 г.
22. Променен годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2017 г.
23. Годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2017 г.
24. Програма за младежта на община Минерални бани за 2017г.
25. Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Минерални бани 2017 - 2018 г.
26. Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2017 г.
27. Програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани през 2017 г.
28. Програма за развитие на туризма в община Минерални бани през 2016-2017 г.
29. Отчет за изпълнение на годишната Програма за развитие на туризма в община Минерални бани за 2015 година
30. Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2017 г.
31. Програма за закрила на детето за 2016 г.
32. Актуализация на Плана за действие на Община Минерални бани в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 – 2020)
33. Общински план за младежта в община Минерални бани за 2016г.
34. Отчет за изпълнение през 2015г. на общински план за действие съгласно на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
35. Програма за младежта на община Минерални бани за 2016г.
36. Годишен план за дейността на Звеното по вътрешен одит в Община Минерални бани за 2016 г.
Приложения »
37. Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2016 г.
38. Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Минерални бани през 2016 г.
39. Програма за закрила на детето за 2015 г.
40. Общинския план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2016 г.
41. Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Минерални бани 2015 - 2016 г.
42. Програма за развитие на туризма в община Минерални бани през 2015 г.
43. Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Минерални бани през 2015 г.
44. Програма за младежта на община Минерални бани за 2015г.
45. Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2015 г.
46. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.
47. Програма за управление на отпадъците - община Минерални бани 2014-2020 г.

 

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign