• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Планове и програми

Планове и програми приети от Общински съвет - Минерални бани

Наименование Изтегли/
Виж
1. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 - 2022г.
2. План за защита при бедствия на Община Минерални бани
3. Актуализиран план за действие за общинските концесии на Община Минерални бани(2018-2020 г.)
4. Актуализиран план за действие за общинските концесии на Община Минерални бани(2018-2020 г.)
5. Актуализация на плана за действие за общинските концесии на Община Минерални бани(2018 – 2020 г.)
6. Анализ за изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани през 2018 г.
7. Общински годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2020 г.
8. Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда
9. Програма за закрила на детето за 2019 г.
10. Годишен доклад за 2018 г. за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Минерални бани за периода 2014-2020 г.
11. План за действие за общинските концесии на Община Минерални бани(2018 – 2020 г.)
12. Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Минерални бани за 2019 г.
13. Общински план за младежта в община Минерални бани за 2019 г.
14. Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Минерални бани
15. Отчет за дейността на Общински съвет - Минерални бани за 2018 г.
16. Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2019 г.
17. Актуализация на плана за действие на община Минерални бани в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 – 2020)
18. Отчет за изпълнение през 2018 г. на общински план за действие, съгласно областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
19. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.
20. Годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2018 г.
21. Отчет за изпълнението на концесионните договори за 2017 г.
22. Програма за развитие на туризма в община Минерални бани през 2018-2019 г.
23. Общински план за развитие на община Минерални бани 2014 - 2020 г.
24. План-извлечение за промяна вида на сечта от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2018 г.
25. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Минерални бани за 2016-2017 година
26. Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2019 г.
27. Програма за закрила на детето за 2018 г.
28. Отчет за състоянието на ОС и резултатите от нейното управление и разпореждане за 2017 г.
29. Програма за опазване на околната среда на община Минерални бани 2017-2020 г.
30. Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2018 г.
31. Отчет за дейността на Общински съвет - Минерални бани и неговите комисии за 2017 г.
32. Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Минерални бани за периода 2018-2019 г.
33. Общински годишен план за младежта в община Минерални бани за 2018 г.
34. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани за 2018 г.
Приложение:
Културен календар за 2018г.
35. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
36. План за финансово оздравяване на Община Минерални бани
37. Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2018 г.
38. Програма за закрила на детето за 2017 г.
39. Променен годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2017 г.
40. Променен годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2017 г.
41. Годишен план за ползване на дървесина в горските територии на община Минерални бани за 2017 г.
42. Програма за младежта на община Минерални бани за 2017г.
43. Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Минерални бани 2017 - 2018 г.
44. Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2017 г.
45. Програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани през 2017 г.
46. Програма за развитие на туризма в община Минерални бани през 2016-2017 г.
47. Отчет за изпълнение на годишната Програма за развитие на туризма в община Минерални бани за 2015 година
48. Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2017 г.
49. Програма за закрила на детето за 2016 г.
50. Актуализация на Плана за действие на Община Минерални бани в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 – 2020)
51. Общински план за младежта в община Минерални бани за 2016г.
52. Отчет за изпълнение през 2015г. на общински план за действие съгласно на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
53. Програма за младежта на община Минерални бани за 2016г.
54. Годишен план за дейността на Звеното по вътрешен одит в Община Минерални бани за 2016 г.
Приложения »
55. Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2016 г.
56. Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Минерални бани през 2016 г.
57. Програма за закрила на детето за 2015 г.
58. Общинския план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2016 г.
59. Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Минерални бани 2015 - 2016 г.
60. Програма за развитие на туризма в община Минерални бани през 2015 г.
61. Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Минерални бани през 2015 г.
62. Програма за младежта на община Минерални бани за 2015г.
63. Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2015 г.
64. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.
65. Програма за управление на отпадъците - община Минерални бани 2014-2020 г.
66. План за действие за устойчиво енергийно развитие на община Минерални бани

 

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign