• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Общински съвет

Наредби приети от Общински съвет - Минерални бани

Наредба
1.
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани
2.
Наредба №2 за управление на отпадъците на територията на община Минерални бани
3.
Наредба №3 за общинския дълг и общинските гаранции на община Минерални бани
4.
Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани(посл. акуализация с Решение № 83 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Хасково)
5.
Н А Р Е Д Б А за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Минерални бани
6.
НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Мин.бани
7.
Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите от ОПФ, посл. актуализация с Решение №259 от 12.08.2016 г.
8.
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Минерални бани
9.
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на община Минерални бани
10.
Наредба за общинската собственост
11.
Наредба за общинските жилища
12.
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Минерални бани, посл. актуализация с Решение № 782 от28.01.2019 г.
13.
Наредба за ползване на пасища и мери – общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние
14.
Наредба за реда за получаване и управление на дарения в община Минерални бани
15.
Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Минерални бани ( посл. актуализация с Решение № 183 от 04.05.2016 г.)
16.
Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи за търговски и други обслужващи дейности (посл. актуализация с Решение № 299 от 15.09.2016 г.)
17.
Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Минерални бани
18.
Наредба за управление на горските територии - собственост на община Минерални бани
19.
Наредба за управление на общинската пътна мрежа и улици в община Минерални бани, посл. актуализация с Р-ние № 694/25.10.2017 г. на Административен съд гр. Хасково
20.
Наредба за упражняване правата на община Минерални бани върху общинската част от капитала на търговски дружества
21.
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Минерални бани
22.
Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода, пос
23.
Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по премахване на сгради, опасни за здравето и живота на гражданите в Община Минерални бани, последна актуализация с Решение № 345 от 12.06.2017 г. на Административен съд - Хасково
24.
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Минерални бани
25.
Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Минерални бани, посл. актуализация с Решение № 53 от 21.12.2015 г.

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign