• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Достъп до информация

№ по ред Категория информация Адрес в интернет Фор мат

1

Описание на правомощията на Кмета на Община Минерални бани и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община

Правомощия:  https://mineralnibani.bg/?pid=3,ruk2
Програма за управление на Община Минерални бани 2015-2019: https://mineralnibani.bg/?pid=2,6&type=1

html 
doc

2

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове

Заповеди:  https://mineralnibani.bg/?pid=2,6&type=5 
Правилници:  https://mineralnibani.bg/?pid=3,obs6 
Наредби:  https://mineralnibani.bg/?pid=3,obs4 
Профил на купувача:   http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?hidemenu=y
Регистри:  https://mineralnibani.bg/?pid=3,pub_reg
Стратегии:  https://mineralnibani.bg/?pid=3,obs9 
Програми:  https://mineralnibani.bg/?pid=3,obs7
Търгове:  https://mineralnibani.bg/?pid=2,6&type=2  
Конкурси:  https://mineralnibani.bg/?pid=2,6&type=3 

html 
xls 
doc 
pdf

3

Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

В момента се работи !

 

html

4

Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация на Община Минерални бани, Етичен кодекс на служителите в Общинска администрация Минерални бани и Вътрешни правила за организиране на административното обслужване в Общинска администрация Минерални бани. 

Устройствен правилник:  https://mineralnibani.bg/docs/normativni_dokumenti/Ustroistven_pravilnik.pdf
Етичен кодекс:  https://mineralnibani.bg/docs/normativni_dokumenti/Kodeks_za_povedenieto_na_slujitelite.pdf
Вътрешни правила за организиране на административното обслужване в Общинска администрация Минерални бани: https://mineralnibani.bg/docs/normativni_dokumenti/Vatreshni_pravila_adm_nakaz_proizv.pdf 
Структура на Общинска администрация Минерални бани:  https://mineralnibani.bg/?pid=3,adm2

html 
pdf

5

Стратегии, планове, програми

Стратегии:  https://mineralnibani.bg/?pid=3,obs9  
Програми:  https://mineralnibani.bg/?pid=3,obs7 
Програма за управление на Община Минерални бани 2015-2019: https://mineralnibani.bg/?pid=2,6&type=1 

pdf 
html 
doc

6

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

Бюджет, Инвестиционна програма и финансови отчети:  https://mineralnibani.bg/?pid=3,budget5

html 
xls
doc 
pdf

7

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

Профил на купувача:   http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?hidemenu=y

html
doc 
pdf 
xls

8

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

Панел „Новини”: https://mineralnibani.bg/?
Панел „Проекти на наредби”:   https://mineralnibani.bg/?pid=3,obs8

html 
doc 
pdf

9

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административно процесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

Панел „Новини”: https://mineralnibani.bg/?
Панел „Проекти на наредби”:   https://mineralnibani.bg/?pid=3,obs8

html 
doc 
pdf

10

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.

В момента се работи !

html 
doc

11

Обявления за конкурси за държавни служители

 Конкурси : https://mineralnibani.bg/?pid=2,6&type=3

 

12

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Кмет на община: https://mineralnibani.bg/?pid=3,1
Общинска администрация: https://mineralnibani.bg/?pid=3,1 
Общински съвет: https://mineralnibani.bg/?pid=3,1 
Кметове на кметства: https://mineralnibani.bg/?pid=3,1 

html 
pdf

13

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му

Панел „Достъп до информация”:  https://mineralnibani.bg/?pid=3,DI

pdf

14

Информация, засягаща значими обществени интереси

Панел „Новини”: https://mineralnibani.bg/?

html 
xls 
pdf

15

Информация, предоставяна повече от три пъти по реда на Глава ІІІ  „Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация” от Закона за достъп до обществена информация

Панел „Достъп до информация”:  https://mineralnibani.bg/?pid=3,DI

html 
pdf

16

Друга информация, определена със закон

 Издадени разрешения за строеж:  https://mineralnibani.bg/?pid=3,pub_reg
Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж: https://mineralnibani.bg/?pid=3,pub_reg 

Html
pdf

 

 

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign