• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  ОБЯВЛЕНИЯ
08 Януари 2020   Прочитания: 53
Уведомление за инвестиционно предложение[...виж]

28 Ноември 2019   Прочитания: 86
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС [...виж]

03 Септември 2019   Прочитания: 188
Съобщение за публично обявяване[...виж]

02 Септември 2019   Прочитания: 180
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС [...виж]

24 Юли 2019   Прочитания: 224
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ 124004, местност „ЯСАЦИ“, землище на с. Брястово, община Минерални бани. Заинтересовани лица: Атанас Райков Димитров, Еленка Динкова Колева, Митко Райков Иванов, Динко Колев Динков, Донка Колева Дечева-Господинова, Христо Стойков Димитров[...виж]

18 Юли 2019   Прочитания: 193
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПУР на територия попадаща между от о.т.323 до о.т.321 в кв.72, от о.т.319 до о.т.317 в кв.4, от о.т. 324 до о.т. 45 в с.Минерални бани, община Минерални бани- бивша „Змиярова градина“[...виж]

04 Юли 2019   Прочитания: 222
Уведомление за инвестиционно предложение [...виж]

10 Май 2019   Прочитания: 762
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР между УПИ XIX и УПИ XXII, кв. 14 по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково.[...виж]

28 Февруари 2019   Прочитания: 285
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС [...виж]

20 Февруари 2019   Прочитания: 283
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС[...виж]

15 Февруари 2019   Прочитания: 331
Уведомление за инвестиционно предложение[...виж]

05 Февруари 2019   Прочитания: 300
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС[...виж]

25 Януари 2019   Прочитания: 244
Годишен отчет енергийна ефективност 2018[...виж]

02 Януари 2019   Прочитания: 237
Информация за преценка необходимостта от ОВОС [...виж]

18 Декември 2018   Прочитания: 270
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение[...виж]

17 Декември 2018   Прочитания: 246
На основание чл.62(а), ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ, бр.67/1999г., изм. ДВ, бр.65/2006), се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен обект р. Банска, с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково.[...виж]

13 Декември 2018   Прочитания: 230
Съобщение за издадена виза за проектиране в УПИ IX-64, кв.71 по плана на с. Брястово. Заинтересовано лице: Антон Николов Георгиев .[...виж]

22 Ноември 2018   Прочитания: 263
Уведомление за инвестиционно предложение[...виж]

21 Ноември 2018   Прочитания: 206
На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец" в имот с № 212001, зем. с. Брястово, община Минерални бани" [...виж]

19 Ноември 2018   Прочитания: 254
Уведомление за инвестиционно предложение [...виж]

12 Ноември 2018   Прочитания: 215
Съобщение до неизвестен извършител[...виж]

12 Ноември 2018   Прочитания: 273
Съобщение до Динко Йосифов Моллов[...виж]

06 Ноември 2018   Прочитания: 192
Отдел ТСУИОПОСЕК при Община Минерални бани, област Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица. [...виж]

06 Ноември 2018   Прочитания: 228
Отдел ТСУИОПОСЕК при Община Минерални бани, област Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица. [...виж]

02 Ноември 2018   Прочитания: 222
На основаниe чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Минерални бани с вх. № 5082/31.10.2018 г. от "TMT 2015" ЕООД за изграждане на "Изграждане на център за спортни дейности, свързани с отдих" (йога център) в ПИ 227028 зем. на с. Спахиево, община Минерални бани, област Хасково.[...виж]

17 Октомври 2018   Прочитания: 239
На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за обект "„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И НАПРАВА НА НОВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ“[...виж]

10 Октомври 2018   Прочитания: 223
На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за обект "Специализирана болница за рехалибитация" в УПИ VII – за рекреационни и здравни дейности, кв 64, по плана на с.Минерални бани, Област Хасково. [...виж]

04 Октомври 2018   Прочитания: 274
Съобщение до Динко Йосифив Моллов ул. "Петко войвода" № 1, с. Минерални бани община Минерални бани, област Хасково[...виж]

04 Октомври 2018   Прочитания: 312
Съобщение до неизвестен извършител[...виж]

27 Септември 2018   Прочитания: 240
На основаниe чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Минерални бани с вх. № 4571/27.09.2018г. от "Д-Р ПАСЕВ-АИПСМП" ЕООД за изграждане на "Специализирана болница за рехабилитация" в УПИ VII- за рекреазционни и здравни дейности кв. 64 по плана на село Минерални бани, община Минерални бани[...виж]

13 Септември 2018   Прочитания: 295
На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява [...виж]

26 Юни 2018   Прочитания: 444
Уведомление за инвестиционно предложение[...виж]

25 Юни 2018   Прочитания: 250
Уведомление за инвестиционно предложение[...виж]

25 Юни 2018   Прочитания: 365
Уведомление за инвестиционно предложение[...виж]

25 Юни 2018   Прочитания: 386
Уведомление за инвестиционно предложение [...виж]

25 Юни 2018   Прочитания: 360
Уведомление за инвестиционно предложение[...виж]

25 Юни 2018   Прочитания: 382
Уведомление за инвестиционно предложение[...виж]

22 Юни 2018   Прочитания: 298
Съобщение за издадено разрешение за строеж №19/22.06.2018 г. за строеж: „БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, ГАЗСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС СЪС ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ“ “ находяща се в УПИ VII-393, кв.12, с. Караманци, общ. Мин. бани, обл. Хасково. [...виж]

11 Май 2018   Прочитания: 341
Съобщение за публично обявяване[...виж]

11 Май 2018   Прочитания: 354
Съобщени за издадена Заповед на Кмета на Община Минерални бани[...виж]

02 Май 2018   Прочитания: 329
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС [...виж]

27 Април 2018   Прочитания: 361
Уведомление за инвестиционно предложение[...виж]

27 Април 2018   Прочитания: 403
Съобщение за одобрен проект за ПУП- ПЗ на ПИ 000307, м. "КЮЕРИ", с. Минерални бани, област Хасково.[...виж]

12 Април 2018   Прочитания: 332
Уведомление за постъпило инвестиционно намерение [...виж]

02 Април 2018   Прочитания: 321
Съобщение за изработен проект за ПУП - ПЗ за ПИ №000307, местност "Кюери", землище на с. Татарево.[...виж]

29 Март 2018   Прочитания: 298
Уведомление за постъпило инвестиционно намерение [...виж]

29 Март 2018   Прочитания: 328
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 000793, местност "ЯБЧЕ", землище на с. Брястово,община Минерални бани. Заинтересовани лица: Богомил Красимиров Атанасов[...виж]

28 Февруари 2018   Прочитания: 200
Уведомление за инвестиционно предложение[...виж]

12 Февруари 2018   Прочитания: 425
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ[...виж]

31 Януари 2018   Прочитания: 405
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.[...виж]


  Страници: 1   2   3   

   « Назад


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign