• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  ОБЯВИ
15 Януари 2020   Прочитания: 13
Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси на 21.01.2020 г. от 9.00 часа в голямата зала на Община Минерални бани предстои публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2020 г. при следния дневен ред:[...виж]

20 Декември 2019   Прочитания: 41
Във връзка с участието на Община Минерални бани в изпълнението на проект "Минерални Пътища - ваканции и природа с едно мигване", Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане, чрез извършване на пазарно проучване за събиране на оферти от потенциални изпълнители, с предмет: „Изпълнение на подготвителни меки мерки, разработване на система за управление и изготвяне на презентация по проект Минерални Пътища".[...виж]

20 Декември 2019   Прочитания: 65
Във връзка с участието на Община Мннерални бани в изпълненето на проект "Минерални пътища - ваканции и природа с едно мигване" Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане, чрез извършване на пазарно проучване за събиране на оферти от потенциални изпълнители, с предмет: „Организиране на мероприятия и изпълнение на мерки по публичност по проект Минерални Пътища".[...виж]

18 Ноември 2019   Прочитания: 96
За обществено обсъждане: Проект на план-сметка по чл. 66 от Закона за местните данъчи и такси за 2020г[...виж]

04 Ноември 2019   Прочитания: 677
Заповед относно свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет - Минерални бани, област Хасково, което ще се проведе на 08.11.2019г. от 14:00ч.[...виж]

18 Септември 2019   Прочитания: 181
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.[...виж]

16 Август 2019   Прочитания: 214
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.[...виж]

21 Юни 2019   Прочитания: 307
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.[...виж]

21 Май 2019   Прочитания: 350
Проект на Наредба за приемане на нова Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани[...виж]

04 Април 2019   Прочитания: 271
IV-ти пролетен турнир по хандбал за първенството на националната "Б" РХГ жени 2019г.[...виж]

28 Март 2019   Прочитания: 243
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.[...виж]

21 Февруари 2019   Прочитания: 305
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.[...виж]

11 Януари 2019   Прочитания: 286
Докладна записка относно: Приемане на допълнения в Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Минерални бани.[...виж]

09 Януари 2019   Прочитания: 330
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.[...виж]

07 Януари 2019   Прочитания: 223
На 11.01.2019 г. от 9.00 часа в голямата зала публично обсъждане на: 1. Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2019 г. при следния дневен ред:[...виж]

03 Януари 2019   Прочитания: 327
Планувани прекъсвания на тока[...виж]

19 Декември 2018   Прочитания: 232
Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Минерални бани[...виж]

14 Декември 2018   Прочитания: 228
Докладна записка относно: Предоставяне на имоти - полски пътища от КВС и нефункциониращи канали, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2018/2019г.[...виж]

30 Ноември 2018   Прочитания: 254
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.[...виж]

28 Ноември 2018   Прочитания: 201
Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция за приключването на проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО (За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование)“[...виж]

25 Октомври 2018   Прочитания: 262
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.[...виж]

04 Октомври 2018   Прочитания: 319
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.[...виж]

01 Октомври 2018   Прочитания: 272
Обява за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“[...виж]

05 Септември 2018   Прочитания: 314
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.[...виж]

05 Септември 2018   Прочитания: 275
Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Минерални бани[...виж]

28 Август 2018   Прочитания: 277
МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.100 на МИГ "Минерални бани - Черноочене, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ [...виж]

27 Август 2018   Прочитания: 319
МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.030 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" – мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“[...виж]

16 Август 2018   Прочитания: 287
Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.[...виж]

16 Юли 2018   Прочитания: 372
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.[...виж]

10 Юли 2018   Прочитания: 345
Протокол от комисия назначена със Заповед № РД-09-99/22.06.2018г. и Заповед № РД - 09-101/29.06.2018г. на Директора на ОД „Земеделие” за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ.[...виж]

15 Юни 2018   Прочитания: 317
Проект на Програма за развитие на туризма в община Минерални бани 2018 - 2019г.[...виж]

12 Юни 2018   Прочитания: 394
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.[...виж]

18 Май 2018   Прочитания: 450
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ Разрешително за водовземане от минерални води за обект: "Къща за гости и басейн".[...виж]

14 Май 2018   Прочитания: 377
СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ – НАПРАВИ ЩАСТЛИВО ЕДНО ДЕТЕ! Община Минерални бани в качеството си на община – доставчик на социална услуга „Приемна грижа“ и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”, стартира кампания за набиране на нови кандидат приемни родители за отглеждане на деца в риск...[...виж]

14 Май 2018   Прочитания: 329
Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.[...виж]

10 Май 2018   Прочитания: 315
Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина в обекти от горските територии на община Минерални бани.[...виж]

10 Май 2018   Прочитания: 307
Покана до родителите за провеждане на Втория празник на различията по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“[...виж]

10 Май 2018   Прочитания: 368
Покана за провеждане на Пети спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“[...виж]

03 Май 2018   Прочитания: 334
Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ[...виж]

21 Март 2018   Прочитания: 422
Покана за провеждане на Четвърти спортен празник по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“[...виж]

06 Март 2018   Прочитания: 466
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.37, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.99, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ[...виж]

23 Февруари 2018   Прочитания: 396
Актуализирана годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.[...виж]

20 Февруари 2018   Прочитания: 403
От 15.02.2018г. могат да се плащат дължимите данъци и такси за 2018г. Плащането може да се извършва в офиса на отдел "Местни данъци и такси" или по банков път. [...виж]

16 Февруари 2018   Прочитания: 464
Агенцията по заетостта организира и провежда съвместно с Комисията по заетостта проучване сред работодателите. Целта на настоящата анкета е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри. [...виж]

05 Февруари 2018   Прочитания: 533
Община Минерални бани ОБЯВЯВА На 27.02.2017г. от 15.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба па имоти частна общинска собственост, както следва: [...виж]

24 Януари 2018   Прочитания: 365
Списък на свободни имоти с НТП-пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2018/2019г.[...виж]

22 Януари 2018   Прочитания: 552
Уважаеми жители, Община Минерални бани се включи в организираната от Националното Сдружение на Общините в Република България, национална кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“, като предлага на всички Вас БЕЗПЛАТНИ КАРДИОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ организирани[...виж]

08 Януари 2018   Прочитания: 555
относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.[...виж]

07 Декември 2017   Прочитания: 561
Докладна записка относно: Актуализиране на годишната програма за 2017 г.[...виж]

01 Декември 2017   Прочитания: 779
Заповед за определяне на спечелилите публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост и за отдаване под наем.[...виж]


  Страници: 1   2   3   4   

   « Назад


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign