• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Концесии
Открита процедура за определяне на концесионер
16 Януари 2020

Община Минерални бани обявява, че на основание Решение № 32/18.12.2019г. на Общински съвет - Минерални бани и Решение № З-12/14.01.2020г. на Кмета на община Минерални бани е открита процедура за определяне на концесионер на "Концесия за ползване на язовир и прилежащите към него съоръжения в с. Спахиево, община Минерални бани, местност "Годжа чаир"Срок за получаване на заявленията и офертите - 17.02.2020г.

Срок за отваряне на офертите при открита процедура - 18.02.2020г. от 10:00 ч.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документация
2. Обосновка
3. Заявление - Приложение № 1
4. Декларация - Приложение № 2
5. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - Приложение № 3
6. Декларация обработка на лични данни - Приложение № 4
7. Декларация обмен на информация - Приложение № 5
8. Обвързващо предложение - Приложение № 6
9. Предложение - Приложение № 7
10. Удостоверение извършен оглед - Приложение № 8
11. Декларация срок на валидност на офертата - Приложение № 9
12. Декларация за произход на финансови средства - Приложение № 10
13. Декларация за поемане на права и задължения - Приложение № 11
14. Декларация за съгласие с проекта на договор - Приложение № 12
15. АПОС - Приложение № 13
16. Скица - Приложение № 14
17. Решение - Приложение № 15
18. Решение
19. Обявление за откриване на процедурата - Приложение № 16
20. Декларация за технически способности - Приложение № 17
21. Проект на договор - Приложение № 18

Прочитания: 75 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign