• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Обявления
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ 124004, местност „ЯСАЦИ“, землище на с. Брястово, община Минерални бани.
24 Юли 2019

Община Минерални бани на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:
Атанас Райков Димитров – с последен известен административен адрес: гр. Варна, ж.к. “*******“№*, вх.*, ет.*, ап.*
Еленка Динкова Колева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. “*******“№*, вх.*, ет.*, ап.*
Митко Райков Иванов – с последен известен административен адрес: гр. Варна, ж.к.**********, вх.*, ет.*, ап.*
Динко Колев Динков – с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. “**********№*, вх.*, ет.*, ап.*
Донка Колева Дечева-Господинова – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ж.к. *“***“№*, вх.*, ет.*, ап.*
Христо Стойков Димитров – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ж.к. “***“№*, вх.*, ет.*, ап.*

че със Заповед № З- 253 от 21.06.2019 г. на Кмета на Община Минерални бани е одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ 124004, местност „ЯСАЦИ“, землище на с. Брястово, община Минерални бани.

Заповедта и проектът се намират в отдел ТСУИОПОСЕК, стая №1 на партерен етаж в Общинска администрация Минерални бани.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Минерални бани пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.


Прочитания: 220 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign