• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Туризъм
  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Обяви
ОБЯВА
28 Август 2018


Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на
проекти № BG06RDNP001-19.100 на МИГ "Минерални бани - Черноочене, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“дата на откриване:  27.08.2018 г.

дата на приключване: 03.09.2018 г., 23:59 ч.СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по BG06RDNP001-19.100 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

Целта на процедурата е подобряване или разширяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене" чрез:
  • изграждане и обновяване на инфраструктурата ще се повиши привлекателността на територията и ще се създадат условия за съхраняване на населените места и осигуряване на работни места;

  • осигуряване на по-приветлива среда за живеещите, ще се подобри туристическия облик на населените места, особено на тези с туристически потенциалПроцедурата се изпълнява съответствие с Приоритет 3 на СВОМР „Публична инфраструктура, подкрепяща местното развитие“, насочен към обновяването на общинска инфраструктура (образователна, социална, културна, пътна и др.). Инвестициите в публичната инфраструктура са от особена важност за съживяването на населените места, най-вече извън общинските центрове, където обикновено тя е остаряла и амортизирана, а финансовите възможности за нейното подобряване са най-малки. Подаваните проектни предложения по процедурата следва да подпомагат постигането на специфична цел 6 „Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване“ от СВОМР.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби инфраструктура, като успешно реализираните проекти по настоящата процедура се очаква да окажат положително въздействие върху подобряване средата и качеството на живот на населението, подобряване на  качеството и достъпа на базови услуги на населението в сферата на образованието, социалните грижи, културата, благоустройството и отдиха, повишаване на привлекателността на територията на МИГ.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 293 375,00 лева /150 000,00 евро/ и съответстват на предвиденият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

В настоящия проект на Насоки за кандидатстване са взети предвид отговори на въпроси във връзка с провеждане на процедури за подбор на проектни предложения, публикувани  през месец април 2018 г. и имащи отношение към реда за оценка на проекти и проверки за основателност на предложените от кандидатите разходи, както и публикуваните на страницата на ДФЗ контролен лист за проверка на процедури за подбор на проекти и  образец на анализ „разходи – ползи“.

В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ, които са в процес на подготовка и утвърждаване.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 03.09.2018 г. (включително) на следната електронна поща: mig_min.bani@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.


ДОКУМЕНТИ:

Проект на обява;

Проект на Условия за кандидатстване;

Проект на Условията за кандидатстване - Приложения;

Проект на Условия за изпълнение и приложенията към тях;

Прочитания: 145 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал
  Избори 2019
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign