• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Обявления
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ X-73, кв. 57 по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани
09 Август 2017

Община Минерални бани на основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ обявява на следните заинтересувани лица:
1. Зеки Ахмедов Зейнелов - с последен известен административен адрес: с. Брястово, община Минерални бани.
2. Марианна Бисерова Златанова- с последен известен административен адрес: с. Брястово, община Минерални бани.
3. Димитър Атанасов Цветков- с последен известен административен адрес: ул. "Станил Филев" № 10, с. Минерални бани, община Минерални бани.
че със Заповед № З- 336/08.08.2017 год. на Кмета на Община Минерални бани е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ X-73, кв. 57 по плана на с. Брястово
Заповедта и проекта са намират в отдел ТСУИОПОСЕК при Община Минерални бани на бул. Васил Лески № 3.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Минерални бани пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Прочитания: 284 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design