• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Новини
ПОКАНА
31 Януари 2020

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

      Общински съвет - Минерални бани на Четвърто редовно заседание на 07.02.2020г., (петък) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН   РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Минерални бани и неговите комисии за 2019 г.

Докладва:Мехмед Лятиф

Председател на ОбС Мин.бани

2. Докладна записка относно, даване на мандат за провеждане на редовно общо събрание на 05.03.2020 г. на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково”.

Докладва:Мехмед Лятиф

Председател на ОбС Мин.бани

3. Докладна записка относно, приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в „Стройкомерс“ ЕООД с. Минерални бани, обл. Хасково.

Докладва:Мехмед Лятиф

Председател на ОбС Мин.бани

 

4. Докладна записка относно, отмяна на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински проводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода, публична общинска собственост.

 Докладва:Мехмед Лятиф

Председател на ОбС Мин.бани

5. Докладна записка относно, приемане на Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2020 година.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

 

6. Докладна записка относно, приемане на Общински план за младежта за 2020 г.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, приемане на стратегия на община Минерални бани, област Хасково за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2019-2023 г.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, прекратяване на договор за покупко продажба № 177 П от 11.04.2016 г.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, отдаване под наем, без търг или конкурс на общо практикуващите лекари и лекари по дентална медицина на помещения за здравни услуги в имоти общинска собственост на територията на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, закупуване на прилежащата площ от 645 м2 на УПИ VII, кв. 50 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, закупуване на прилежащата площ от 698 м2 на УПИ V, кв. 42 по плана на с. Сусам.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

13. Докладна записка относно, закупуване на прилежащата площ от 810 м2 на УПИ IV-384, кв. 39 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

14. Докладна записка относно, закупуване на прилежащата площ от 960 м2 на УПИ III-243, кв. 30 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

15. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 50/976 идеални части от УПИ IV-341, кв. 29 по плана на с. Сърница.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

16. Докладна записка относно, одобряване на Задание и издаване на Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за обект „Фотоволтаична централа“ в ПИ № 70250.324.862, м. „Караджов камък“, землище на с. Сусам, общ. Минерални бани и ПИ № 70250.323.629, м. „Вълканово“, землище на с. Сусам, общ. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

17. Докладна записка относно, доклад по чл. 3, ал. 8 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси.

Докладва: Мюмюн Зекир

Председател на ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на ОбС – Мин.бани

18. Докладна записка относно, утвърждаване на индивидуални месечни основни заплати на кмета на общината, кметове на кметства и кметски наместници на територията на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

19. Докладна записка относно, извършване на актуализация на бюджета на Община Минерални бани за 2019 г.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

20. Докладна записка относно, подпомагане за погребения за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

21. Докладна записка относно, заплащане на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

22. Докладна записка относно, разпределение на преходен остатък към 31.12.2019 г.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

23. Докладна записка относно, годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Минерални бани за 2019 г. и 2020 г.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

24. Докладна записка относно, годишен отчет за състоянието на задълженията на община Минерални бани за 2019 г. и 2020 г.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

25. Докладна записка относно, план – график за обслужване на просрочени задължения за 2019 г.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

26. Докладна записка относно, индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

27. Докладна записка относно, актуализирана бюджетната прогноза за периода 2020, 2021 и 2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

28. Докладна записка относно, размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджет 2020 г. и просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

29. Докладна записка относно, актуализация на Разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Минерални бани за 2019 г., съгласно приложенията.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

30. Докладна записка относно, приемане на Отчет за финансиране на капиталовите разходи на община Минерални бани за 2019 г., съгласно приложенията.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

31. Докладна записка относно, разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Минерални бани за 2020 г., съгласно приложенията.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

32. Докладна записка относно, приемане на бюджета на община Минерални бани за 2020 г.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

33.Текущи.

 

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 06.02.2020 г. /четвъртък/ от  10:00 часа

  • ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

На 06.02.2020 г. /четвъртък/  от  11:00 часа

  • ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

На  06.02.2020 г. /четвъртък/  от  11:30 часа

  • ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П…...............

 /Мехмед Лятиф /

        

Прочитания: 92 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign