• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
ПОКАНА
10 Април 2019

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

      Общински съвет - Минерални бани на Тридесет и пето редовно заседание на 18.04.2019г., (четвъртък) от 10:30ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, изпълнение на проект на Община Минерални бани по Програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, като партньор.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

3. Докладна записка относно, приемане отчета за изпълнение на бюджета; сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Минерални бани за 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, проект на споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, приемане на Общински годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Минерални бани за 2020 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

6. Докладна записка относно, приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Хасково през 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, отмяна изцяло на разпоредбите на чл. 32, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за управление на горските територии, собственост на община Минерални бани.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

8. Докладна записка относно, отмяна на чл. 6, ал. 3 изр. второ от Наредба за общинските жилища на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Зекир
Заместник-Председател на ОбС  Мин.бани

9. Докладна записка относно, приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и изразходваните средства от бюджета през 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Кирил и методий – 1952“ с. Караманци.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства на СУ „Христо Ботев“ с. Караманци.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2019 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

13. Докладна записка относно, учредяване на възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от имот – публична общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

14. Докладна записка относно, откриване на производство по отчуждаване на ПИ № 669, кв. 17 по плана на с. Минерални бани за „Алея с канализационен колектор“.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

15. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 95/1469 идеални части от УПИ IА , кв. 56 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
16. Докладна записка относно, закупуване на прилежащата площ от 850 кв.м. на УПИ XIII-113, кв. 9 по плана на с. Спахиево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

17. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 214/1164 идеални части от УПИ I , кв. 56 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

18. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

 Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

19.Текущи.

 

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:


На 17.04.2019 г. /сряда/ от  10:00 часа
-    ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;
На 17.04.2019 г. /сряда/ от  10:30 часа    
-    ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

На 17.04.2019 г. /сряда/ от  11:00 часа    

-    ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………………                                           
                                              /Мехмед Лятиф /

        

Прочитания: 1057 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал

  » Награди
  » Програма
  » Сценарий
  » Записване за участие

  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign