• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Новини
ПОКАНА
13 Август 2018

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОАСВИКВАМ:

          

      Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 15.08.2018 г. (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.ДНЕВЕН   РЕД1. Докладна записка относно, кандидатстване на община Минерални бани с проектно предложение с реф. №TTGS/036 с наименование - “Mрежа за Tрансгранично сътрудничество в областта на геотермалния туризъм, Oбщина Минерални бани и Специална провинциална администрация на Къркларели” („Network For Cross Border Cooperation In The Field Of Geotermal Tourism, „Municipality Of Mineralni Bani And Special Provincial Administration Of Kirklareli”) по Програма Побратимяване на градове между Турция и ЕС и Схема за безвъзмездна помощ ( TR2014/DG/01/A1-02-Тown Twinning Action Between Тurkey And EU Grant Scheme (TTGS) (EuropeAid/158874/ID/ACT/TR))Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани2. Докладна записка относно, прилагане на чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на паралелка под минималния норматив за учебната 2018/2019 г.Докладва:Мехмед Лятиф

Председател на ОбС Мин.бани3. Докладна записка относно, прилагане на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, обн. ДВ бр. 81 от 10.10.2017 г.Докладва:Мехмед Лятиф

Председател на ОбС Мин.бани4. Докладна записка относно, прилагане на спешна мярка за пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема, квота на община Минерални бани, разрешена с решение № РД-13-71/03.08.2018 г. на Областен Управител на област Хасково.Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани5. Докладна записка относно, приемане на инвестиции, в активи публична общинска собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково през 2017 г.Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

6. Докладна записка относно, стимулиране на участниците в потушаването на горски пожари и почистването на бариерни прегради/пътища за ПП техника/ през 2018 г.Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани7. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнително финансиране на читалищата от община Минерални бани.Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани8. Докладна записка относно, одобряване на ПУП-Парцеларен план за обект „Кабелна електронно съобщителна линия между с. Боян Ботево и с. Сърница, община Минерални бани“.Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани9. Текущи.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:.......П........

/Мехмед Лятиф/


        

Прочитания: 291 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign