• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
ПОКАНА
14 Май 2018

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Двадесет и седмо редовно заседание на 21.05.2018г.,(понеделник) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на доклади и годишни финансови отчети на читалищата в община Минерални бани за 2017 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Кирил и Методий – 1952“ с. Караманци.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ.Мин.бани

3. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Сеяч – 1924“ с. Сираково.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, приемане на Общински годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Минерални бани за 2019 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


5. Докладна записка относно, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект ПУП-План за застрояване на ПИ № 000333 с начин на трайно ползване /др. сел.ст.тер./ м. „Каракуш дере“ в землището на с. Татарево, община Минерални бани с цел промяна на предназначение на територията му за „Сгради с рекреационни функции тип бунгала, басейн и учебен център“.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

6. Докладна записка относно, отстраняване на грешка в част от кв. 50 по кадастралния и регулационен план на с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково одобрен със Заповед № РД-140325/28.02.1984 г. и № 51/1990 г. на основание чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект ПУП-План за застрояване на ПИ № 000996 с начин на трайно ползване /Пасище, мера/ м. „Арнаут дере“ в землището на с. Брястово, община Минерални бани с цел промяна на предназначение на територията му за „Къща за гости“.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект ПУП-Парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ПИ 000026 по КВС на землището на с. Боян Ботево и ПИ 000744 по КВС на землището на с. Сърница, община Минерални бани, обл. Хасково.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, продажба чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс на имоти частна общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, закупуване на прилежащата площ от 620 кв. М. на УПИ III, кв. 54 по плана на с. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на общината – 109,50/1012 идеални части от УПИ IV-84, кв. 55 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

13. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

14.Текущи.
Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 18.05.2018 г. /петък/ от 10:00 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 18.05.2018 г. /петък/ от 10:30 часа
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани

На 18.05.2018 г. /петък/ от 11:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П………………
/Мехмед Лятиф /

        

Прочитания: 477 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал
  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign