• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
Проект за уязвими социални групи реализира община Минерални бани
09 Август 2017


Проект на община Минерални бани “Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от уязвими социални групи” е одобрен за финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г. Стойността на проекта е 378 008,50 лв., от които 100% БФП. Срокът за реализация е 18 месеца.

Планираните дейности и мерки за реализацията на настоящия проект имат за цел да се инициира предлагането и развитието на интегрирани социални и здравни услуги, съобразени с потребностите на лицата от целевите групи съгласно условията на настоящата процедура: икономически неактивни лица, хора с увреждания и техните семейства, семейства с деца с увреждания и деца и възрастни в риск.

Дейностите са планирани в съответствие с националните приоритети на социалната политика и приложимото законодателство – ЗСП, ППЗСП, ЗИХУ и ще допринесат за реализация на целите и мерките, заложени в Годишните планове за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2016 и 2017г., Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, Общински план за развитие за периода 2014-2020г.

Проектът е насочен към надграждане на предлаганите към момента социални услуги на територията на общината. Целта е създаване и развитие на нови иновативни и интегрирани здравно-социални услуги съобразно установените потребности на лицата от целевите групи за преодоляване на социалната изолация, за повишаване на мотивацията и възстановяване на трудовите навици.

Очакваните резултати се изразяват в: идентифициране на социално уязвимите групи лица и техните потребности, разкриване на Център за активно включване с цел развитие на предоставяните социални услуги и предлагане на иновативни интегрирани здравно-социални услуги, както в Центъра, така и в домашна среда (чрез „мобилни“ услуги), повишаване мотивацията на лицата от целевите групи за активно включване в социалния и икономическия живот, и ще допринесат за повишаване ефективността и ефикасността на социалните дейности, предоставяни от община Минерални бани. Проектът стартира на 18-ти април тази година и ще приключи на 18-ти октомври 2018 г.

        

Прочитания: 207 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design