• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
ПОКАНА
27 Юни 2017

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 30.06.2017 г.,(петък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Минерални бани за 2016 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, добив на дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2017 г. и определяне начални цени на категориите меки широколистни дървесни видове.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3. Докладна записка относно, мотивирано предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия на язовир – публична общинска собственост.
Докладва:МюмюнИскендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2017 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 55/950 идеални части от УПИ XI-347, кв. 41 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
6. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 66/700 идеални части от УПИ X-347, кв. 41 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, учредяване право на ползване.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, изготвяне на ПУП – ПУР, ПР на част от кв. 4 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване, Парцеларен план за външно ел. захранване и Парцеларен план за сградно-водопроводно отклонение за поземлен имот № 000780, землище на с. Брястово.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване, Парцеларен план за външно ел. захранване и Парцеларен план за сградно-водопроводно отклонение за поземлен имот № 001022, землище на с. Брястово.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за поземлен имот № 001022, 000780, м. „Сараджов бунар” землище на село Брястово.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

13. Текущи.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………П…………
/Мехмед Лятиф /

        

Прочитания: 264 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  i Love Bulgaria
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design