• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
Проект на община Минерални бани
08 Март 2017


Проект на община Минерални бани “Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от уязвими социални групи” е одобрен за финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г.

Стойност на проекта - 378 008,50 лв., от които 100% БФП
Срок за реализация – 18 месеца

Планираните дейности и мерки за реализацията на настоящия проект имат за цел да се инициира предлагането и развитието на интегрирани социални и здравни услуги, съобразени с потребностите на лицата от целевите групи съгласно условията на настоящата процедура: икономически неактивни лица, хора с увреждания и техните семейства, семейства с деца с увреждания и деца и възрастни в риск. Дейностите са планирани в съответствие с националните приоритети на социалната политика и приложимото законодателство - ЗСП, ППЗСП, ЗИХУ и ще допринесат за реализация на целите и мерките, заложени в Годишните планове за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2016 и 2017г., Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, Общински план за развитие за периода 2014-2020г., Плана за действие в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2020 г.
Проектът е насочен към:
- надграждане на предлаганите към момента социални услуги на територията на общината;
- създаване и развитие на нови иновативни и интегрирани здравно-социални услуги съобразно установените потребности на лицата от целевите групи за преодоляване на социалната изолация, за повишаване на мотивацията и възстановяване на трудовите навици;
- предоставяне на заетост, като предпоставка за достоен и активен живот.
Очакваните резултати се изразяват в: идентифициране на социално уязвимите групи лица и техните потребности, разкриване на Център за активно включване с цел развитие на предоставяните социални услуги и предлагане на иновативни интегрирани здравно-социални услуги, както в Центъра, така и в домашна среда (чрез "мобилни" услуги), повишаване мотивацията на лицата от целевите групи за активно включване в социалния и икономическия живот, и ще допринесат за повишаване ефективността и ефикасността на социалните дейности, предоставяни от община Минерални бани.


BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

        

Прочитания: 604 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  i Love Bulgaria
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design