• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Новини
ПОКАНА
15 Февруари 2017

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Шестнадесето редовно заседание на 22.02.2017г.,(сряда) от 10:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, бюджетната прогноза за периода 2018, 2019 и 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2.Докладна записка относно, предоставяне на общински помещения.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, предоставяне на превозни средства за нуждите на ОП „Общинско горско стопанство Бряст лес”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 366 от 13.01.2017 г.; Решение № 367 от 13.01.2017 г.; Решение № 368 от 13.01.2017 г. и Решение № 369 от 13.01.2017 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

5. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища общинска собственост, ПИ № 305018 в землището на с. Сусам, м. „Гереня”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

6. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища общинска собственост, ПИ № 305016 в землището на с. Сусам, м. „Гереня”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища общинска собственост, ПИ № 599001 в землището на с. Сусам, м. „Ташлъка”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища общинска собственост, ПИ № 313021 в землището на с. Сусам, м. „Ташлъка”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища общинска собственост, ПИ № 000362 в землището на с. Боян Ботево, м. „Дотлук”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2017 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, мотивирано предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия на язовир – публична общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, одобряване на ПУП-ПУР, ПР между кв. 23 и кв. 24 по плана на с. Татарево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

13. Докладна записка относно, одобряване на ПУП-ПУР, ПР на част от кв. 19 по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


14.Текущи.Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 21.02.2017г. /вторник/ от 10:00 часа
- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

На 21.02.2017г. /вторник/ от 10:30 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П…………
/Мехмед Лятиф /

        

Прочитания: 398 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  i Love Bulgaria
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design